GradientTop
PC
Vodeći IT časopis u Srbiji
PC #26 > Softver
ARHIVA BROJEVA | O ČASOPISU | POSTANI SARADNIK | PRETRAGA
nopreview
Povratak u ravan
Slobodan Lazić
Postupak projektivanja često se svodi na izradu i ažuriranje 2D dokumentacije. Zato je Slobodanu Laziću od velike pomoći Icemetrix Editor.
- PC #26 (Jul/Avgust 1997)
- U prodaji po ceni od 200 din

broj

Povratak u ravan

Svi savremeni CAD paketi podržavaju parametarsko, objektno orijentisano konstruisanje, bez obzira kojoj struci ili kakvim zahtevima su namenjeni. Najbolji primer su CAD modeleri raznih kompanija koji u startu zahtevaju pridržavanje određenih pravila kod 3D modelovanja, a koja nisu daleko od prakse projektovanja u, naprimer, mašinskoj struci. Uz ovakav način rada, na raspolaganju su potpuno nove i do sada neiskorišćene mogućnosti projektovanja na PC računaru: metode konačnih elemenata, dinamičke i kinematičke analize, simulacije... Često zaboravljamo da se čitav postupak projektivanja ipak svodi na izradu i ažuriranje "2D" dokumentacije, gde od jednostavnog (a kamoli kompleksnijeg) modelovanja nema ni traga ni glasa.

U skladu sa ovom pričom na tržištu CAD softvera nalaze se na hiljade različitih malih ili malo većih programa - neki od njih su samo baze standardnih elemenata, drugi zbirka rutina za crtanje na osnovu raznih proračuna.

Program koji predstavljamo nosi ime Icemetrix Editor 2.0 in AutoCAD i proizvod je američke kompanije Icem Tehnologies. Naziv Icem Tehnologies je skraćenica od Integrated Computer-Aided Engineering and Manufacturing. Ova kompanija je poznata po nekoliko nezavisnih programa: najpoznatiji je ICEM SURF, kvalitetni CAD modeler površina, zatim ICEM CFD/CAE, asocijativni mesh generator, ICEM DDN paket u kojem je integrisani modeler površina, solida i assembly modeler.

Naknadno editovanje

Namena programa je naknadno editovanje postojećeg crteža mašinskog dela ili sklopa u ravni. AutoCAD sam po sebi omogućava crtanje i kotiranje elementa na različite načine, ali asocijativnost između kotiranog dela i njegove geometrije praktično ne postoji. Kada je potrebno ažurirati crtež, čitav posao se sastoji u brisanju, produžavanju, odsecanju ili pomeranju konture dela. Sledi usklađivanje kota razvlačenjem ili eventualno brisanjem i crtanjem nove kote. Icemetrix nudi rešenja za ovu vrstu problema: izmenom nazivne vrednosti bilo koje kote ili nekog segmenta konture dela program, menja se geometrija 2D crteža. Za ovakvu vrstu izmena nije potrebno nikakvo parametarsko projektovanje, pridržavanje određenih pravila u projektovanju. Takođe je nebitno u kojoj verziji AutoCAD-a je crtež nacrtan, niti se opterećuje baza bilo kakvim novim podacima.

Icemetrix Editor se isporučuje na CD-ROM-u, čije se funkcionisanje može proveriti u probnom periodu od 30 dana. Program radi pod DOS-om, Windows-om 3.1, 95 ili NT-om, sve u skladu sa verzijom AutoCAD-a koja može biti AutoCAD R12 ili AutoCAD R13c4; očekuje se verzija za AutoCAD R14. Instalacija je jednostavna: CD-ROM se postavi u čitač, pokrene se AutoCAD, komandom APPLOAD se učita instalacioni lisp fajl sa CD-ROM-a i za nekoliko minuta program je instaliran. Zajedno sa urađenim primerima i pomoćnim uslužnim programom, Icemetrix Editor zauzima nešto manje od 5 MB na disku. Pri sledećem startovanju AutoCAD-a, program se automatski pokreće i nudi rad i učenje na nekoliko gotovih crteža - primera. Sve komande Icemetrix-a (ima ih nekoliko) nalaze se na zasebnom padajućem meniju, a u Windows okruženju na ekranu se prikazuje Icemetrix toolbar sa desetak ikona.

Broj komandi ovog programa je zaista skroman. Prva od njih, ITSET, omogućava podešavanje parametara i to: način na koji program prepoznaje i obrađuje selektovane objekte, način na koji se tretiraju objekti polyline i block, tolerancije kod proračuna geometrije objekta, podešavanje boja kojima se predstavljaju referentne tačke, selektovani i izmenjeni objekti. Nakon podešavanja radnih parametara, komandom ITORIG se obavezno zadaje referentna tačka na samom delu i to najčešće nekim od Osnap kriterijuma. Pozicija referentne tačke je veoma bitna i neophodno je da bude u skladu sa logikom projektovanja u mašinskoj struci.

Primenjena izmena

Poslednja i najbitnija komanda, kojom se edituje deo prikazan na crtežu, jeste ITDIM. Najpre se biraju objekti tekućeg crteža koje treba menjati - selekcija se najčešće zadaje AutoCAD crossing ili window metodom. Nakon selektovanja objekta, dovoljno je pokazati na postojeću kotu ili deo konture kojom je objekat definisan. Ako se pokaže na kotu, program nudi mogućnost zadavanja nove vrednosti. U skladu sa novom vrednošću, crta se novi izgled dela a onda konstruktor, pritiskom na Enter, potvrđuje da su izmene u skladu sa njegovim potrebama i program automatski edituje objekte. Posebno je fascinantno što program prepoznaje sve dodirne tačke nacrtane konture koja ne sadrži nikakve druge informacije osim informacija o duži, kružnom luku ili kružnici kojima je deo predstavljen. Ako je potrebno, on ih skraćuje, produžava, zaobljava spojeve kružnim lukom novog poluprečnika...

Za testiranje smo koristiti dva crteža. Prvi, prikazan na slici 1, predstavlja ranije nacrtani crtež ručke sa zglobom u sredini. Referentna tačka se smešta u centru dve kružnice (zglobu ručke). Nakon zadavanja komande ITDIM, selektuju se svi objekti u crtežu metodom CROSSING. Nakon selekcije, program prepoznaje kote i kinematske odnose između elemenata koji čine konturu dela. Za svaku selektovanu kotu kružićem se prikazuje referentna tačka koja pokazuje orijentaciju kote (sleva nadesno i slično).

U prvoj varijanti moguće je selektovati kotu: Icemetrix prikazuje broj elemenata na čiji izgled i veličinu utiče vrednost nazivne mere kote. U prvom slučaju, izabrana je uglovna kota sa nazivnom merom 120 stepeni. Nova vrednost koja se zadaje u komandnoj liniji je 150 stepeni. Icemetrix proračunava i iscrtava mogući izgled dela sa novim parametrima, bez brisanja prethodnog izgleda, tako da se vizuelno sagledava funkcionalnost dela. Vrednost nazivne mere kote moguće je menjati neograničen broj puta, da bi se pritiskom na Enter mašinski deo uskladio sa novim parametrima.

U drugoj varijanti moguće je selektovati deo konture. Icemetrix prepoznaje koji sve elementi ulaze u sastav konture, prikazuje kinematske veze između njih i naglašava koje je kote moguće izmeniti. Promena izabrane kote je ista kao i u prvoj varijanti. Komanda ITDIM je kontinualna i za selektovani skup objekata je moguće pokazati na drugu kotu ili segmenat konture dela.Poseban slučaj editovanja programom Icemetrix je za deo prikazan u dva različita pogleda, izgleda ili preseku u prostoru modela. Ovakav slučaj editovanja prikazan je na slici 2. Referentna tačka se smešta u centru kružnice (otvor prečnika 2 mm). Nakon zadavanja komande ITDIM, selektuju se svi objekti u crtežu metodom ALL. Kota čija se nazivna mera menja je dužinska mera, rastojanje između dva otvora sa 5 na 9 mm. Nakon vizuelnog sagledavanja promene i pritiskanja tastera Enter, Icemetrix crta iszmenjeni deo u izgledu i preseku. Isti efekat se dobija izmenom nazivne mere kote u preseku. Icemetrix omogućava automatsko generisanje svih selektovanih pogleda, izgleda ili preseka. Šrafura je asocijativna i automatski se prilagođava novom obliku konture. Korišćenjem Icemetrix Editor-a ostvaruju se razne uštede: ne moraju da se postavljaju dodatni geometrijski uslovi (constraints) za izabrani deo, niti da se poseduje znanje o istima; programom se veoma brzo i logično, u skladu sa načinom konstruisanja u mašinskoj struci, edituju objekti, bez korišćenja komadni Move, Rotate, Scale i bez zamornog editovanja izgleda, položaja i nazivnih vrednosti kota. Sve izmene se izvršavaju na osnovu pravila o kotiranju i na osnovu geometrijskih odnosa između elemenata koji čine mašinski deo/sklop a automatski se prepoznaju. Icemetrix Editor ne kreira nikakve dodatne atribute, x-data, objekte (entitete) niti uvećava bazu crteža. Ukratko, veoma koristan alat koji košta razumnih $487. Korisna Internet adresa je www.icem.com.

Autor je dugogodišnji predavač u Autodesk trening centru pri NI VINČA. Možete ga kontaktirati na adresu slazic@acad.co.yu.

SLEDEĆI TEKST U PC #26
nopreview
Java chat sistem
Ivan MitrovićBIZIT plus

DigitalDay

Računari i Galaksija


YuNet

PC Press Studio

Čitaj PC Press

Excel kuhinjica

.

PC
Twitter Facebook Feed Newsletter