GradientTop
PC
Vodeći IT časopis u Srbiji
PC #252 > Aktuelno
ARHIVA BROJEVA | O ČASOPISU | POSTANI SARADNIK | PRETRAGA
preview
Najbolje kriptovalutne investicije
Aleksandar Mitrović
Bitcoin je možda najpopularniji kod investitora, ali postoje i brojne alternative. Zapravo, kada su sve oči uprte u zvezdu tržišta, pravo je vreme da se uloži u neke druge kriptovalute. Opcija ima napretek i predstavljamo vam neke kojima stručnjaci prognoziraju rast, a samim tim i dobru zaradu...
- PC #252 (Mart 2018)
- U prodaji po ceni od 110 din

broj

Najbolje kriptovalutne investicije

image

Ka­da po­zna­ti eko­no­mis­ti i no­be­lov­ci uka­zu­ju na manj­ka­vos­ti krip­to­va­lu­ta, to je ja­san si­gnal da me­ra o­pre­za mo­ra da pos­to­ji. U tre­nut­ku ka­da sva­ko že­li da se pre­ko noći obo­ga­ti od „ru­da­re­nja“ i trgo­vi­ne Bitcoin-om, čini se da je pra­vi tre­nu­tak da se ulo­ži u vre­dne al­ter­na­ti­ve. Bitcoin je i da­lje u krip­to­va­lu­tnom sis­te­mu ono što je do­lar (ili ev­ro kod nas) u sve­tu kla­sičnih va­lu­ta – glav­ni ori­jen­tir za sve dru­ge vre­dnos­ti. Ka­da nje­go­va vre­dnost počne da pa­da, u­glav­nom ga pra­te sve os­ta­le krip­to­va­lu­te. Mo­žda je sa­da, ka­da su vre­dnos­ti pa­le na „re­al­ni­ji“ ni­vo, pra­vi tre­nu­tak za ku­po­vi­nu al­ter­na­ti­va.

Bu­dući da na trži­štu kru­ži vi­še od 1000 va­lu­ta, i­zbor onih ko­je su vre­dne ula­ga­nja mo­že bi­ti pri­lično ne­za­hva­lan. Ipak, u tom di­gi­tal­nom mo­ru va­lu­ta ne­ke su se i­zdvo­ji­le. Imaj­te na umu da je ovo ve­oma di­na­mično trži­šte i da ne­kad mi­nu­ti o­dlučuju o to­me da li ste bo­ga­taš ili si­ro­mah – ne pos­to­ji si­gur­na in­ves­ti­ci­ja ko­ja će vam bez tru­da ga­ran­to­va­ti mno­go nov­ca. Pred­stav­lja­mo vam ne­ke od krip­to­va­lu­ta ko­je se sma­tra­ju do­brom in­ves­ti­ci­jom. Za sva­ku ćemo na­ves­ti vre­dnost u tre­nut­ku pi­sa­nja tek­sta, pa je zbog di­na­mičnog trži­šta vi­še u­zmi­te kao ori­jen­ta­ci­onu, ne­go kao re­al­nu.

Li­te­co­in (190 do­la­ra)

image

Je­dna od naj­po­zna­ti­jih al­ter­na­ti­va Bitcoin-u, uz Ethereum ko­ji je pos­tao sko­ro je­dna­ko tra­žen, pred­stav­lja o­dličan i­zbor iako i ova va­lu­ta gu­bi na vre­dnos­ti. Litecoin je kre­irao Charlie Lee, biv­ši ra­dnik Google-a. On je 2011. go­di­ne smi­slio ovu al­ter­na­ti­vu sa ide­jom da tran­sak­ci­je nje­go­vom krip­to­va­lu­tom tra­ju kraće od Bitcoin-a i po­bolj­ša način ru­da­re­nja ta­ko da sva­ko mo­že da učes­tvu­je.

Nje­go­va ide­ja ta­da bi­la je kre­ira­nje al­ter­na­ti­ve ne sa­mo naj­po­zna­ti­joj krip­to­va­lu­ti već i re­gu­lar­nom nov­cu. Iako je pre se­dam go­di­na to de­lo­va­lo te­ško os­tva­ri­vo, plaćanje krip­to­va­lu­ta­ma mo­guće je na sve vi­še mes­ta na sve­tu. U že­lji da bu­de što dos­tu­pni­ji, u op­ti­ca­ju je pri­lična ko­ličina ove va­lu­te – tre­nu­tno je dos­tu­pno ne­što ma­nje od 55 mi­li­ona „novčića“, od uku­pno 84 mi­li­ona.

Rip­ple (1,4 do­la­ra)

Za ra­zli­ku od ne­kih krip­to­va­lu­ta za ko­je se ne zna ko ih je kre­irao, ripple je o­sno­va­la is­to­ime­na kom­pa­ni­ja 2012. go­di­ne. Is­to ta­ko, za ra­zli­ku od sko­ro svih krip­to­va­lu­ta ko­je su de­cen­tra­li­zo­va­ne i ne za­vi­se ni od ko­ga (ba­rem ko­li­ko zna­mo), ripple je ši­ro­ko pri­hvaćen. Zbog to­ga mno­gi tvrde da on i ni­je kla­sična krip­to­va­lu­ta, već kom­bi­na­ci­ja me­njačni­ce i kom­pa­ni­je za tran­sak­ci­ju nov­ca.

Ripple je sis­tem ko­ji omo­gućava i­zvrša­va­nje tran­sak­ci­ja uve­zu­jući ban­ke, di­gi­tal­ne me­njačni­ce i kor­po­ra­ci­je ka­ko bi na ovaj način mo­gli da ša­lju i pri­ma­ju no­vac iz ce­log sve­ta.

Ripple je li­cen­ci­rao svo­ju blockchain te­hno­lo­gi­ju mno­gim ban­ka­ma, a kom­pa­ni­ja za se­be ka­že da ne de­li baš sve sta­vo­ve lju­di ko­ji sto­je iza krip­to­va­lu­ta. Pre sve­ga, tu se mi­sli na izos­ta­nak kom­ple­tne ano­nim­nos­ti ko­ju mno­gi naj­vi­še ce­ne kod ovih va­lu­ta. Po­ve­za­nost s „ne­pri­ja­te­ljem“, tj. ban­ka­ma, od­bi­ja mno­ge, ali ono što je naj­va­žni­je jes­te to da se ripple sjaj­no drži na trži­štu i da ova po­ve­za­nost sa in­sti­tu­ci­ja­ma mo­že čak da bu­de i me­ra si­gur­nos­ti. Ne daj­te se za­va­ra­ti ma­lom vre­dnošću novčića – stvar je u to­me da tre­nu­tno cir­ku­li­še vi­še od 38,7 mi­li­jar­di je­di­ni­ca dok je o­gra­ničenje pos­tav­lje­no na 100 mi­li­jar­di.

Mo­ne­ro (350 do­la­ra)

image

Monero is­pu­nja­va je­dan od glav­nih u­slo­va za krip­to­va­lu­tu – ano­nim­nost po­slo­va­nja na In­ter­ne­tu. Ta krip­to­va­lu­ta ga­ran­tu­je da ne pos­to­ji način da se uđe u trag i­zno­su tran­sak­ci­je, po­ši­lja­ocu i pri­ma­ocu. Na taj način ne­mo­guće je ući u trag to­ko­vi­ma nov­ca, što je ra­zlog za­što se kri­mi­nal­ci o­kreću ovoj krip­to­va­lu­ti, dok po­li­ci­ja ra­zbi­ja gla­vu ka­ko da ih na­dmu­dri. Monero je i­zbor svih ha­ke­ra kad že­le da uce­nju­ju ne­ko­ga, kao što je to bio slučaj sa WannaCry mal­ve­rom ko­ji je in­fi­ci­rao vi­še od 230.000 kom­pju­te­ra sa ope­ra­tiv­nim sis­te­mom Windows.

Iako monero de­lu­je kao san sva­kog po­šte­nog kri­mi­nal­ca, oni ko­ji in­ves­ti­ra­ju u ovu va­lu­tu tvrde da većina tran­sak­ci­ja ni­je ile­gal­na. To je tvrdnja ko­ju ne mo­gu da pot­kre­pe do­ka­zi­ma jer su sve tran­sak­ci­je ano­nim­ne. Ipak, kre­di­bil­nost i imidž ove krip­to­va­lu­te po­prav­lja spi­sak od 45 mu­zičara, kao što su Lana Del Ray i Sia, ko­ji su počeli da pri­ma­ju monero, nu­deći po­pus­te oni­ma ko­ji pla­te ovom elek­tron­skom mo­ne­tom.

Bit­co­in cash (1.800 do­la­ra)

Na­da­mo se da ra­zli­ku­je­te Bitcoin cash od običnog Bitcoin-a. To ni­je ume­la je­dna online ra­dnja pa je uma­lo ban­kro­ti­ra­la. Is­to­ri­jat Bitcoin cash-a ve­zan je za sam Bitcoin, s ob­zi­rom na to da je pro­šle go­di­ne nas­tao u­pra­vo iz ove naj­po­pu­lar­ni­je krip­to­va­lu­te. Ko­ri­sni­ci ko­ji su je kre­ira­li bi­li su frus­tri­ra­ni zbog vi­so­kih pro­vi­zi­ja i spo­rog pre­no­sa sred­sta­va pri­li­kom pro­da­je Bitcoin-a pa su re­ši­li da na­pra­ve svo­ju ver­zi­ju.

Ka­ko Bitcoin i Bitcoin cash ima­ju „Par­ti­zan-Zve­zda“ međuso­bni o­dnos, naj­va­žni­ja stvar ko­ja tre­ba da se de­si jes­te da ova va­lu­ta pos­ta­ne op­šte­pri­hvaćena od bi­zni­sa ko­ji već pri­hva­ta­ju naj­po­pu­lar­ni­ju krip­to­va­lu­tu. Ru­da­ri su ta­kođe do­bro­do­šli, a ova o­tvo­re­nost do­ve­la je do to­ga da je u je­dnom tre­nut­ku Bitcoin cash vre­deo vi­še od Ethereum-a. Tre­nu­tno se drži na če­tvrtoj po­zi­ci­ji lis­te naj­po­pu­lar­ni­jih mo­ne­ta.

NEO (1.800 do­la­ra)

NEO mo­že da pos­ta­ne ve­oma vre­dan uko­li­ko Ki­na ne za­bra­ni trgo­vi­nu krip­to­va­lu­ta­ma. Kao što smo do sa­da naučili, sve čega se do­hva­te Ki­ne­zi pos­ta­je ve­oma vre­dno, pre sve­ga zbog o­grom­nog trži­šta. Do­volj­no je sa­mo po­me­nu­ti gi­gan­te kao što su Tencent i Alibaba ko­ji vre­de vi­še od mno­gih na­ma mno­go po­zna­ti­jih kom­pa­ni­ja. Slično mo­že da se de­si i s ra­zvo­jem ove krip­to­va­lu­te, ko­ja uz pra­vu po­dršku mo­že da pos­ta­ne dru­ga naj­vre­dni­ja va­lu­ta na sve­tu.

O­sni­vač ove krip­to­va­lu­te, ko­ja je ime do­bi­la po ju­na­ku iz Matrix-a (ra­ni­je se zva­la Antshares), ve­ru­je u trži­šte i sna­gu va­lu­te ko­ju je o­sno­vao, ve­ro­va­tno se u­zda­jući u ne­ki vid po­moći drža­ve ka­ko bi se pos­ti­gla mo­ne­tar­na do­mi­na­ci­ja na trži­štu krip­to­va­lu­ta. NEO tre­nu­tno cir­ku­li­še u ko­ličini od 65 mi­li­ona od uku­pno 100 mi­li­ona, ko­li­ki je mak­si­ma­lan broj novčića. In­te­re­san­tno je da je naj­ma­nja je­di­ni­ca 1 NEO i da se ona ne mo­že de­li­ti na ma­nje i­zno­se.

Car­da­no/ADA (0,62 do­la­ra)

image

Iako na prvi po­gled ne vre­di sko­ro ni­šta u po­ređenju s dru­gim krip­to­va­lu­ta­ma, cardano to na­do­knađuje velikom ko­ličinom novčića, ko­jih ima tre­nu­tno oko 26 mi­li­jar­di od mak­si­mal­nih 45 milijari. Reč je o još je­dnoj ki­nes­koj krip­to­va­lu­ti, kre­ira­noj u Hong Kon­gu. O­sni­vači ve­ru­ju da će u­pra­vo nji­ho­va krip­to­va­lu­ta postati naj­veća kon­ku­ren­ci­ja Ethereum-u. Iako je Cardano blockchain nas­tao pre sa­mo ne­ko­li­ko me­se­ci, krip­to­va­lu­ta se već se na­šla u top 5 naj­po­pu­lar­ni­jih (pod na­zi­vom ADA, ka­ko se i o­značava u me­njačni­ca­ma).

O­snov­na pre­dnost Cardano blockchain-a jes­te mo­gućnost prov­lačenja o­grom­nih i­zno­sa i za sa­da je fo­ku­si­ra­na pre svega na pri­va­tna li­ca. Am­bi­ci­ja je da se omo­gući ko­rišćenje na ma­sov­nom ni­vou u sva­ko­dnev­nom ži­vo­tu. Po­što je ova krip­to­va­lu­ta tek u po­vo­ju a po­ka­zu­je veoma značajan po­ten­ci­jal, mo­žda ne bi bi­lo lo­še da ra­zmi­sli­te o du­go­ročnom ula­ga­nju.

Gde su os­ta­le krip­to­va­lu­te?

Trži­šte krip­to­va­lu­ta to­li­ko je di­na­mično pa mo­že da se de­si da ne­ka po­u­zda­na va­lu­ta i­zgu­bi vre­dnost, dok ne­ka za ko­ju nis­te čuli pos­ta­ne hit. Tre­nu­tno je Tether iza­zvao pa­žnju, pre sve­ga za­to što je to bi­la je­dna od ret­kih krip­to­va­lu­ta ko­joj je ce­na ra­sla dok je dru­gi­ma pa­da­la. Pos­to­je mno­ge dru­ge va­lu­te ko­je pred­stav­lja­ju do­bru in­ves­ti­ci­ju, ali imaj­te na umu da je ov­de reč o di­na­mi­ci po­slo­va­nja na ni­vou ber­ze. Pra­vi tre­nu­tak za ku­po­vi­nu i pro­da­ju mo­že da od vas na­pra­vi bo­ga­ta­ša, ali i da vas ote­ra u ban­krot. Ka­ko ćete po­slo­va­ti, os­ta­je na va­ma i va­šoj ve­šti­ni, ali ako pla­ni­ra­te trgo­vi­nu, ne za­bo­ra­vi­te zla­tno pra­vi­lo ber­zan­skog po­slo­va­nja – ulo­ži­te sa­mo ono­li­ko ko­li­ko mo­že­te da i­zgu­bi­te.

SLEDEĆI TEKST U PC #252
nopreview
Uvodnik
Dejan RistanovićBIZIT 2021

YuNet

Checkpoint

Adizes

Čitaj PC Press

Excel kuhinjica

Unicef


.

PC
Twitter Facebook Feed Newsletter