GradientTop
PC
Vodeći IT časopis u Srbiji
PC #263 > Prvi pogled
ARHIVA BROJEVA | O ČASOPISU | POSTANI SARADNIK | PRETRAGA
preview
Motorola G7: Maksimalno isplativi
Filip Majkić
Imali smo prilike da se družimo s Motorola telefonima nove generacije. Dok čekamo na finalne proizvode, prenesimo prve impresije i to s dobrim razlogom, budući da Motorola zna da nađe ravnotežu uloženog i dobijenog. G7 serija to potvrđuje...
- PC #263 (Mart 2019)
- U prodaji po ceni od 200 din

broj

Motorola G7: Maksimalno isplativi

image

Ne­ka­da je bo­lje kre­nu­ti od za­ključka, a ovo je je­dna od ta­kvih pri­li­ka – no­vom se­ri­jom Motorola je po­tvrdi­la da ume da po­nu­di sjaj­no o­dme­re­ne uređaje, pri­la­gođene svi­ma ko­ji ne že­le da po­tro­še ba­sno­slov­ne su­me nov­ca na no­ve te­le­fo­ne. Šta­vi­še, svo­jom po­nu­dom još iz pret­ho­dne go­di­ne po­ka­za­la je da ne­ka­da i ne­ma po­tre­be ra­zmi­šlja­ti pre­vi­še o sku­pim va­ri­jan­ta­ma. Ima­li smo pri­li­ku da se dru­ži­mo s na­sle­dni­ci­ma o­dlične G6 se­ri­je. Šta nas očeku­je?

Na trži­štu će se pa­ra­lel­no naći čak četi­ri mo­de­la, ko­ji će po­kri­va­ti ce­nov­ne ras­po­ne od ne­kih 150 do oko 300 ev­ra. Po­ređano od naj­sku­pljeg ka naj­pris­tu­pačni­jim, to su G7 Plus, G7, G7 Power i G7 Play. No, to ne znači da su im ka­rak­te­ris­ti­ke li­ne­ar­no sla­bi­je – Motorola se o­pre­de­li­la da sva­ki od ovih te­le­fo­na pre­tvo­ri u spe­ci­fičan miks ko­ji će ima­ti ne­ku udar­nu ka­rak­te­ris­ti­ku nas­pram os­ta­lih mo­de­la u po­nu­di, ali i nas­pram trži­šnih kon­ku­re­na­ta. Ta­ko G7 Power mo­že da se po­diči ba­te­ri­jom ka­pa­ci­te­ta čak 5000 mAh, što će mu do­ne­ti la­ko os­tva­ri­vu vi­še­dnev­nu auto­no­mi­ju, veću ne­go ije­dnom pri­pa­dni­ku se­ri­je, ali i dru­gim trži­šnim ri­va­li­ma. G7 i G7 Plus će, s dru­ge stra­ne, ima­ti 6,2“ Max Vision dis­plej vi­so­ke re­zo­lu­ci­je.

image
Uporedna tabela karakteristika

Naj­je­fti­ni­ji G7 Play sta­je 18.990 di­na­ra. Po­me­nu­ti G7 Power ko­štaće 25.990 di­na­ra. G7 i G7 Plus, kao top-mo­de­li se­ri­je, i­zno­siće 29.990, o­dno­sno 36.990 di­na­ra. Kao što vi­di­te, svi mo­de­li os­ta­ju u do­me­tu kućnih bu­dže­ta ku­pa­ca u Srbi­ji. Za­nim­ljiv miks na­prav­ljen je i s bo­ja­ma. G7 Plus i G7 Power dos­tu­pni su u pre­po­zna­tlji­voj pla­voj, ali i crve­noj (Plus), o­dno­sno lju­bičas­toj (Power), dok stan­dar­dni G7 mo­že da se ku­pi i u be­loj, a Play u zla­tnoj bo­ji – na­rav­no, po­red stan­dar­dnog crnog i­zda­nja. I na taj način su te­le­fo­ni načinje­ni po­se­bnim.

Svi te­le­fo­ni ima­ju o­smo­je­zgar­ni Snapdragon 636 čip­set, ko­ji ra­di do 8 GHz u kom­bi­na­ci­ji sa Adreno 509 gra­fi­kom, što im do­no­si do­bre per­for­man­se u sva­ko­dnev­nim pri­li­ka­ma. Tri sna­žni­ja mo­de­la – G7 Plus, G7 i G7 Power ima­ju po 4 GB sis­tem­ske me­mo­ri­je i 64 GB skla­di­šnog pros­to­ra, sa op­ci­onim pro­ši­re­njem po­to­njeg do 512 GB pu­tem microSD kar­ti­ce, ko­ja ima svoj za­se­bni slot i ne utiče na Dual SIM mo­gućnos­ti. Za ra­zli­ku od Power-a, os­ta­li ima­ju ba­te­ri­ju ka­pa­ci­te­ta 3000 mAh, s tim što jači mo­de­li ima­ju brže pu­njače. Svi te­le­fo­ni ko­ris­te USB-C por­to­ve, ima­ju 3,5-mm audio-ko­nek­tor i, što je mo­žda naj­lep­še od sve­ga – ko­ris­te čist Android 9.0. No, Motorola ne bi bi­la to što jes­te ka­da is­ti ne bi obo­ga­ti­la Motorola Experience op­ci­ja­ma za još efi­ka­sni­ju kon­tro­lu uređaja.

Naj­lep­še smo os­ta­vi­li za kraj – pre­ma ne­zva­ničnim, ali pri­lično si­gur­nim i­zvo­ri­ma, svi uređaji G7 se­ri­je biće deo pro­du­že­ne „Pro­baj Mo­to­ro­lu“ ak­ci­je. Svi Motorola te­le­fo­ni ku­plje­ni u Srbi­ji mo­gu bi­ti vraćeni u ro­ku od 30 da­na od da­na ku­po­vi­ne uko­li­ko ko­ri­sni­ci ni­su za­do­volj­ni i­zbo­rom. Fan­tas­tična ak­ci­ja tre­ba­lo bi da tra­je ce­le go­di­ne. Mi ćemo sva­ka­ko u na­re­dnom pe­ri­odu tes­ti­ra­ti fi­nal­ne pri­mer­ke te­le­fo­na, pa mo­že­te očeki­va­ti broj­ne Moto sa­drža­je, ka­ko na na­šem saj­tu, ta­ko i u na­re­dnim bro­je­vi­ma časo­pi­sa.


mo­to­ro­la.com/rs/sr/

SLEDEĆI TEKST U PC #263
preview
Samsung 8K televizor
Miloš Stamenković


Schneider Electric


YuNet

PC Press Studio

Čitaj PC Press

Excel kuhinjica

.

PC
Twitter Facebook Feed Newsletter