GradientTop
PC
Vodeći IT časopis u Srbiji
PC #268 > PC.Edu
ARHIVA BROJEVA | O ČASOPISU | POSTANI SARADNIK | PRETRAGA
preview
ETF i FON: Znanje u praksi
Elektrotehnički fakultet i Fakultet organizacionih nauka učestvovali su na Javnom konkursu za izbor master studijskih programa iz oblasti informacionih tehnologija i njihov predlog pod nazivom "Napredne informacione tehnologije u digitalnoj transformaciji" dobio je najvišu moguću ocenu. Kako će te studije izgledati i kada će biti podeljeni prvi indeksi pitali smo dr Dejana Petrovića, redovnog profesora FON-a i dr Boška Nikolića, redovnog profesora ETF-a
- PC #268 (Septembar 2019)
- U prodaji po ceni od 200 din

broj

ETF i FON: Znanje u praksi

image

Čime su se ETF i FON rukovodili pri koncipiranju ovog master programa? Informacione tehnologije su u skoro svim oblastima privrede i društvenog života nosilac inovacija i promena, a za njihov razvoj kritičan resurs predstavljaju ljudi i njihova znanja i sposobnosti. Ovaj program je osmišljen da unapredi kompetencije osoba u IT sektoru i razvije pojedince koji će sutra biti ključni članovi projektnih timova, nosioci značajnih promena i kreatori uspešnijih organizacija i sredina u kojima budu radili.

Dve srodne visokoškolske ustanove Univerziteta u Beogradu, sa najvećim brojem diplomiranih studenata i studijskih programa iz oblasti računarstva i informacionih tehnologija i visokim nivoom ekspertize u predmetnim naučnim oblastima, odlučili su da udruže svoje snage i da, uz pomoć vodećih domaćih IT kompanija, predavača iz prakse i eminentnih gostujućih profesora iz inostranstva, ponude moderan i fleksibilan program master akademskih studija. Program traje tri semestra i pokriva oblasti informacionih tehnologija, programiranja, analize podataka i organizacije, a organizovan je u četiri modula. Postoji i mogućnost pohađanja kratkih programa studija iz navedenih oblasti u trajanju od jednog semestra.

Deo programa je predviđen da se sprovodi u kompanijama sa kojima su potpisani ugovori i koje su postale naši partneri na ovom programu, a proces nastave će biti sprovođen korišćenjem savremenih sredstava i pristupa rada koji su se pokazali kao veoma uspešni u IT svetu. Sredstva za nabavku potrebne opreme (računara, softvera, učila...) za realizaciju studijskog programa kao i sredstva za naknade studenata na studentskoj praksi (deo programa koji se sprovodi u kompanijama) obezbediće Vlada Republike Srbije i Inicijativa Digitalna Srbija.

Kreiranjem ovog interdisciplinarnog studijskog programa saglasno potrebama IT tržišta uvedene su i nove discipline u naše visokoškolsko obrazovanje, a istovremeno je stvorena mogućnost školovanja kadra kompetetivnog i na globalnom nivou. Sticanjem kompetencija u okviru ovog master studijskog programa, budući master inženjeri informacionih tehnologija značajno će doprineti svojoj mogućnosti zaposlenja, jer će svojim znanjem i sposobnostima za efektivan rad, efikasno korišćenje resursa i spremnost za brzo prilagođavanje u savremenom radnom okruženju biti vredan resurs u svakoj sredini.

Kako teku aktivnosti oko započinjanja studija na ovom programu? Kada će se znati svi uslovi i kada bi mogao da bude raspisan konkurs za upis?

image
dr Dejan Petrović, redovni profesor FON-a

Nakon konačne odluke o izboru programa koji će biti podržan i finansiran od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Inicijative Digitalna Srbija krajem maja ove godine, krenulo se u potpisivanje ugovora sa Ministarstvom i izradom obimne dokumentacije za akreditaciju studijskog programa kako bi mogao da počne već od školske 2019/2020 godine. Nastavnici i saradnici Fakulteta organizacionih nauka i Elektrotehničkog fakulteta su uložili veliki napor da u kratkom vremenu i tokom godišnjih odmora pripreme svu potrebnu dokumentaciju koja je predata Univerzitetu u Beogradu i Nacionalnom telu za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju Srbije. Konačnu potvrdu i dozvolu za započinjanje rada očekujemo polovinom septembra, nakon čega će se raspisati konkurs za upis prve generacije i tada će svi zainteresovani moći da se informišu i prijave.

Neobično je što ove master studije traju 1.5 godinu odnosno 90 ESPB kredita. Velika većina master studijskih programa na našim visokoškolskim institucijama traju 1 godinu (60 ESPB kredita) ili eventualno 2 godine (120 ESPB kredita). Šta će ovaj obim studija omogućiti?

S obzirom na ciljeve programa, način rada i predviđeno znanje i veštine koje treba da steknu budući svršeni studenti, bilo je neophodno da program traje tri semestra i da ima ukupno 90 ESPB kredita. Kurikulum predloženog studijskog programa čine četiri modula: Distribuirano računarstvo, Analiza podataka, Interaktivno računarstvo i Organizacija i upravljanje. U prvoj godini studija student treba da položi 10 predmeta, od kojih svaki nosi 6 ESPB. Četiri predmeta su obavezna za sve studente i svaki od njih obuhvata fundamentalna znanja iz jednog od četiri modula. Student bira jedan od četiri modula i na osnovu svog izbora dobija dva obavezna predmeta odabranog modula.

Svaki modul ima svoju izbornu grupu, koja se sastoji iz uže stručnih predmeta tog modula i odabranih srodnih predmeta drugih modula. Student iz izborne grupe modula bira dva predmeta. Najzad, student slobodno bira još dva predmeta iz izbornih grupa svih modula, a može odabrati i neki obavezan predmet sa drugog modula. Treći semestar posvećen je stručnoj praksi, timskom start-up projektu i završnom radu i ukupno ima 30 ESPB kredita.

Koji profil svršenih studenata će se usmeriti prema ovom master programu? Da li se od svršenih studenata FON-a ili ETF-a ipak očekuje da se usmere na osnovni master program na svom fakultetu? Da li očekujete svršene studente drugih fakulteta?

Na studijski program mogu da se upišu kandidati koji su prethodno ostvarili obim osnovnih akademskih studija od najmanje 240 ESPB bodova. Lica koja imaju stečeno visoko obrazovanje završetkom osnovnih studija u trajanju od najmanje osam semestara, prema propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju, imaju pravo na upis na studijski program.

Kandidat za upis na master akademske studije polaže prijemni ispit. Prijemni ispit obuhvata programske sadržaje koji se izučavaju na osnovnim studijama oba fakulteta. Prijemni ispit se polaže u skladu sa opštim aktom, tako da se sadržaj za polaganje prijemnog ispita utvrđuje u skladu sa specifičnostima studijskog programa. Kandidat za upis na prvu godinu master akademskih studija može osvojiti ukupno najviše 100 bodova i to na osnovu opšte prosečne ocene, dužine trajanja studiranja i rezultata postignutih na prijemnom ispitu.

Pored studenata sa matičnih fakulteta, očekujemo i sve druge kandidate koji su završili srodne studijske programe osnovnih akademskih studija i koji su svesni da unapređenje znanja i veština na vodećim institucijama kod nas od strane renomiranih profesora i istaknutih stručnjaka iz prakse iz naše zemlje i inostranstva predstavlja pravu investiciju za budućnost. Verujemo da će pohađanje programa biti prepoznato i od pojedinaca i od firmi kao jedna od najboljih odluka za ostvarivanje budućih ciljeva. Kako će se u okviru ovih master programa ostvariti saradnja sa privredom? Da li će stručnjaci iz naših kompanija učestvovati u nastavi i koju dimenziju znanjima oni treba da donesu? Mogu li studije konačno postati praktičnije?

Pored nastavnika i saradnika dva fakulteta iz tehničko-tehnološke grupacije Univerziteta u Beogradu, u proces nastave je uključen i veliki broj predavača iz prakse iz naše zemlje i inostranstva. Na ovaj način je uspostavljena saradnja vrsnih stručnjaka i informatičkih firmi sa akademskim institucijama, omogućeno prenošenje ekspertize i iskustva, čime su i nastavne teme, znanja i veštine koje se stiču pohađanjem ovog programa bolje prilagođene budućim izazovima i realnim potrebama.

image
dr Boško Nikolić, redovni profesor ETF-a

Poseban oblik saradnje sa privredom je predviđen u trećem, završnom semestru studija, nakon pohađanja predmeta po modulima. U ovom semestru studenti rade obavezni timski start-up projekat. Za razvoj studentskih start-up projekata je veoma bitno podsticajno okruženje i mogućnost saradnje i komunikacije sa firmama i pojedincima. Zbog toga su ETF i FON u procesu kreiranja ovog programa dogovorili saradnju sa više relevantnih organizacija i kompanija sa kojima je sklopljen Memorandum o saradnji i koje će obezbediti neophodnu podršku studentima: Naučno-tehnološki park Beograd, SEE ICT – Start IT, ICT Hub, 30Hills, Impact Hub, Inovacioni centar Elektrotehničkog fakulteta, Istraživačko-razvojni centar FON-a.

U trećem semestru je predviđena i stručna praksa u trajanju od najmanje osam nedelja. Stručna praksa će biti izvođena kod poslodavaca – partnera ovog programa, sa kojima su takođe sklopljeni memorandumi o saradnji (Saga, Telekom Srbija, Ernst & Young, Levi9, LOGIT, Simphony, Endava, GL Trade Software, MSG Global Solutions, Nelt Group, AIGO Business System Beograd, Comtrade System Integration, Elsys Eastern Europe, NetSet Global Solutions, Quiddita, S&T Serbia...)

Pružalac prakse će tokom trajanja prakse omogućiti studentima sticanje praktičnih znanja i veština za obavljanje poslova u izabranom sektoru, radi osposobljavanja za samostalan rad. Svaki student će tokom trajanja prakse imati imenovano lice koje će mu obezbediti uslove za praksu, formulisati program prakse, voditi ga i pratiti tokom trajanja prakse. Mentor iz organizacije za stručnu praksu kroz ovaj vid saradnje dobija značajnu ulogu u procesu izrade završnog rada i biće deo proširene komisije za odbranu završnog rada, a njegova ocena ostvarenih rezultata biće uzeta kao važan input u formiranju konačne ocene završnog rada.

Sa pružaocima stručne prakse će unapred biti dogovoreni projekti i poslovi na kojima će studenti sticati praktična iskustva i moći da primeni stečena znanja sa programa. Šta je zapravo program kratkih studija odnosno kratki ciklus koji se pominje u Javnom konkursu? Kako će on biti implementiran kod nas?

Kratki ciklus studija, odnosno kratki program visokog obrazovanja izvodi se radi stručnog osposobljavanja studenata koje omogućava njihovo brže i lakše uključivanje u radni proces, sticanjem potrebnih znanja i kompetencija na osnovu jasno definisanih ciljeva i ishoda učenja.

Iz predloženog studijskog programa master akademskih studija koji će zajednički izvoditi Elektrotehnički fakultet i Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, biraju se predmeti u obimu od 30 ESPB za kratki ciklus. Ukoliko su predmeti birani iz jednog odabranog izbornog područja – modula, polazniku koji završi kratki ciklus studija izdaje se sertifikat sa oznakom odgovarajućeg modula. Ukoliko se vrši slobodan izbor iz skupa svih obaveznih zajedničkih predmeta, kao i izbornih predmeta svih modula, polazniku koji završi kratki ciklus studija izdaje se sertifikat sa oznakom studijskog programa, bez navođenja modula.

Cilj uvođenja kratkog ciklusa studija u okvirima zajedničkog studijskog programa ovih master akademskih studija jeste da se omogući efikasno obrazovanje i obuka stručnjaka za konkretan posao u oblasti IT na osnovu iskazane potrebe pojedinca ili poslodavaca. Na ovaj način pojedincima zaposlenim kod tog poslodavca kao i drugim studentima kratkog ciklusa iz odgovarajuće oblasti omogućava se sticanje funkcionalno povezanih kompetencija, znanja i veština, za obavljanje konkretnog deficitarnog posla, koji po nivou složenosti može odgovarati visokom obrazovanju. Usklađenost sa zahtevima tržišta rada je glavna karakteristika kratkog ciklusa studija.

Izdati sertifikat na osnovu završenog kratkog ciklusa studija predstavlja zvaničnu javnu ispravu od nacionalnog značaja (dakle, nacionalni sertifikat). Ukoliko student ne položi predmete u obimu od 30 ESPB, može mu se izdati potvrda o položenim ispitima.

Broj studenata na ovim programima (35) je prilično skroman, kada se uzmu u obzir potrebe domaće privrede. Može li se tim programima pomoći da porastu?

Elektrotehnički fakultet i Fakultet organizacionih nauka će u skladu sa raspoloživim resursima na ove master akademske studije upisati 15 studenata koji će se finansirati iz budžeta na osnovu Odluke Vlade i 20 studenata koji se sami finansiraju. S obzirom na broj studenata, očekuje se kvalitetniji rad sa studentima u grupi odnosno kreiraće se optimalni uslovi za izvođenje nastave i komunikaciju sa studentima. Ideja je da se posebna pažnja posveti svakom studentu, da se omogući efektivan rad angažovanih predavača sa fakulteta i iz prakse sa upisanim kandidatima, da se omogući adekvatan pristup znanjima i drugim vrednim resursima u organizacijama koje su partneri ovog programa. Takođe ćemo raditi i na prenošenju znanja i iskustva i između upisanih kandidata, ali ćemo voditi računa i o ličnom razvoju svih upisanih kandidata. Program ima visoko postavljene ciljeve u svim navedenim segmentima. U ovom trenutku za ostvarivanje predviđenih ciljeva raspoloživi resursi su odgovarajući za predviđeni broj studenata, ali ćemo u skladu sa interesovanjem za program i stvaranjem adekvatnih resursa koji mogu da omoguće ostvarivanje ciljeva programa, raditi na povećanju grupa i daljem unapređenju rada na programu.

SLEDEĆI TEKST U PC #268
preview
Endava: Jaka saradnja s univerzitetima
BIZIT plus

DigitalDay

Računari i Galaksija


YuNet

PC Press Studio

Čitaj PC Press

Excel kuhinjica

.

PC
Twitter Facebook Feed Newsletter