GradientTop
PC
Vodeći IT časopis u Srbiji
PC #80 > Softver
ARHIVA BROJEVA | O ČASOPISU | POSTANI SARADNIK | PRETRAGA
preview
Majstor dugih dokumenata
Bojan Stojanović
FrameMaker 7, uz precizno odmerenu funkcionalnost, zaokružuje DTP kolekciju firme Adobe.
- PC #80 (Jul/Avgust 2002)
- U prodaji po ceni od 200 din

broj

Majstor dugih dokumenata

FrameMaker ima dugogodišnju reputaciju pouzdanog alata za prelom tehničke dokumentacije i dokumenata sa komplikovanom strukturom. Pored programa InDesign i PageMaker, FrameMaker takođe pripada porodici DTP softvera firme Adobe, ali je namenjen drugačijem profilu korisnika. Po mnogo čemu FrameMaker podseća na Microsoft Word, ali je dopunjen opcijama za pripremu štampe i multiplatformsko publikovanje, uz snažnu podršku za PDF, SGML, XML, HTML.

Da pogledamo najpre u čemu je principijelna razlika između programa kao što su QuarkXPress ili InDesign, i FrameMaker-a. Grafički dizajneri časopisa ili novina koji koriste klasične DTP programe, ručno raspoređuju komponente preloma imajući u vidu dizajn stranice. Između okvira koji sadrže naslove, tekst, slike, tabele, potpise za slike, često ne postoji nikakva čvrsta funkcionalna veza. Nasuprot tome, u standardnim tekst procesorima obraćamo pažnju na formatiranje zadajući određenu veličinu slova, razmak između pasusa, ubacujući fusnote, tabele itd. Oba pristupa traže od korisnika određenu veštinu kako bi korektno oblikovao dokument. Publikacije pripremljene na takav način „vezane“ su za izvornu platformu – stranica časopisa ne može se automatski prilagoditi za Web, kao što se ni Web sajt ne može tek tako pretočiti u knjigu.

Postoji još jedan, veoma efikasan procesni model dokumenata, zasnovan na šablonima. Sastavni deo šablona, kojima se kontroliše fizički izgled publikacije, jesu stilovi. Stilovi upravljaju sadržajem, dajući mu formu. Korisnici sadržaju dodeljuju tagove i time identifikuju nazive poglavlja, međunaslove, delove teksta koji će biti ispisani drugačijim fontom... Tag je ime stila i služi za označavanje teksta, dok se u stilu nalaze informacije o tome da se, na primer, za naslov poglavlja koristi font Futura Bold, veličine 24pt, da je prvi red pasusa posle naslova neuvučen, a da je u svim ostalim pasusima prvi red uvučen za 5 pt. Šablon sadrži definiciju stilova, kao i nekoliko standardnih master stranica, kojima se postiže konzistentno pozicioniranje teksta i grafike u različitim segmentima publikacije.

Dokumenti sa strukturom

(kliknite za veću sliku)

Koncept šablona omogućava razdvajanje forme od sadržaja, visok stepen automatizacije u oblikovanju dokumenata i mogućnost prilagođavanja raznim tipovima medija. Isti sadržaj se, recimo, može podesiti za knjigu koja će se štampati, za razne formate elektronskih knjiga, Web prezentacije i druge vidove publikovanja. Podrška za šablone je sastavni deo gotovo svih modernih DTP programa i tekst procesora, ali se uglavnom radi o međusobno nekompatibilnim formatima dokumenata, koji su „zatvoreni“ unutar matične aplikacije. Adobe FrameMaker 7 načinio je dodatni korak, tako što je uključio tehnologije koje omogućavaju zadavanje precizne strukture dokumenata. Ključne reči u novom FrameMaker-u su SGML i XML, pa je došao trenutak da se sa njima ukratko upoznamo.

Standard Generalized Markup Language (SGML) je međunarodni standard za sve jezike kojima se naznačavaju podaci, kako bi se lakše razmenjivali i čuvali. SGML je deskriptivni a ne proceduralni jezik, što znači da jedan isti dokument može da se prenosi između različitih platformi, koje će ga obrađivati na različite načine, a da pri tom ne dođe do gubitka podataka. SGML obuhvata i Document Type Definition (DTD) kojim se definiše dokument na osnovu njegovih komponenti i strukture. Extensible Markup Language (XML) je format za prezentaciju struktuiranih informacija – možemo ga posmatrati kao značajno pojednostavljeni podskup SGML-a.

SGML i XML omogućavaju da se sadržaj kojem su dodeljeni tagovi organizuje kao struktura ili hijerarhija elemenata. Tagovi mogu da sadrže informacije o značenju sadržaja, što aplikacijama pruža mogućnost da inteligento procesiraju sadržaj. Dokumenti u XML formatu su portabilni, možemo ih prenositi iz jednog okruženja u drugo, promeniti tip računara, operativni sistem ili medij publikovanja, a da pri tom očuvamo upotrebljivost.

Dva lica jednog programa

(kliknite za veću sliku)

FrameMaker 7 je program sa dva lica – možemo ga upotrebiti na klasičan način, za prelom dugih dokumenata, a na raspolaganju su i svi potrebni alati za produkciju struktuiranog sadržaja. U zavisnosti od načina na koji ga koristimo, opredelićemo se i za odgovarajući korisnički interfejs tj. u dijalogu File / Preferences / General izabraćemo FrameMaker ili Structured FrameMaker. Okruženje FrameMaker-a je jednostavno, ali sve potrebne opcije nalaze se na svom mestu. FrameMaker 7 ima niz mogućnosti koje ćete uzalud tražiti na repertoaru programa za prelom grafički intenzivnih publikacija: tu su opcije za fusnote, unakrsne reference, automatsko sortiranje podataka u tabelama i uslovni tekst, a standardne mogućnosti su i generisanje sadržaja i indeksa i ispis formula.

Uz FrameMaker 7 isporučuje se i Acrobat Distiller 5.05, čijom instalacijom dobijamo i odgovarajući virtuelni PostScript štampač namenjem generisanju dokumenata u PDF formatu. FrameMaker 7 pruža mnogo više od uobičajene konverzije u PDF, jer će biti očuvane unakrsne reference, linkovi, indeks i sadržaj u obliku koji je prilagođen Acrobat Reader-u.

Izvoz u XML i HTML

Iako će XML u budućnosti najverovatnije prevladati kao ključna tehnologija za Web, danas je akcenat još uvek na brzoj i efikasnoj konverziji struktuiranog sadržaja u HTML format i prezentaciju na Web-u. Uz Adobe FrameMaker 7 isporučuje se dodatni program WebWorks Publisher Standard Edition koji sadrži i kolekciju uzoraka namenjenih pretvaranju dokumenata FrameMaker-a u Web prezentaciju. Za prilagođavanje ovih uzoraka neophodan je program Adobe GoLive.

Kada startujemo WebWorks, aktiviraće se ProjectWizard koji nas vodi kroz čitav proces konverzije. Umešni Web dizajneri će napraviti bolje i vizuelno bogatije stranice, ali je često neophodno ogromnu količinu podataka brzo transportovati na Web, pri čemu je kvalitetna automatika od presudnog značaja. Pošto WebWorks koristi CSS stilove, njihovim doterivanjem se globalno može uticati na izgled krajnjeg rezultata.

FrameMaker 7 može da učita XML dokument i da ga prikaže u WYSIWYG obliku. Bolji način je da omogućimo konverziju u struktuirani FrameMaker-ov format, čime dokument obrađujemo standardnim alatima i da ga na kraju ponovo snimimo kao XML. Prilikom učitavanja XML dokumenta, izabraćemo odgovarajući DTD, a FrameMaker će izvršiti validaciju, tj. proveriti formatiranje, što je od vitalnog značaja za ispravnost XML kôda. Prilikom izvoza u XML možemo da koristimo Unicode, iako FrameMaker nije interno zasnovan na njemu.

DTP primene

Skup ulaznih formata je dobro izabran – osim standardnih vektorskih i rasterskih formata za slike (među njima su WMF, CDR, TIF, JPEG, GIF i drugi), FrameMaker 7 može da učita i EPS fajl, kao i pojedinačnu stranicu PDF dokumenta. Podržane su spot i procesne boje, kao i CMYK, RGB i HLS kolorni modeli. FrameMaker može da generiše kvalitetne PostScript separacije boja, a za svaku kolornu komponentu možemo da podesimo linijaturu i ugao rastera. U finalnoj fazi pripreme za štampu korisnik ima sve neophodne opcije, mada treba naglasiti da Macintosh verzija FrameMaker-a omogućava i podešavanje preklapanja objekata (trapping), što je iz nekog razloga izostavljeno u Windows verziji. Posebna paleta sadrži alatke za crtanje pravih i krivih linija i oblika, crtanje isprekidanih linija, zadavanje boja i nijansi.

FrameMaker 7 koristi standardne mehanizme višejezičke podrške i osmobitne kodne strane. Unicode TrueType fontovi koriste se posredstvom CE i Cyr skriptova, uz izbor Serbian (Latin) i Serbian (Cyrillic) tastatura. Naša slova se ispravno vide u odgovarajućim Type 1 i TrueType fontovima i u tom pogledu FrameMaker se ponaša slično kao QuarkXPress ili PageMaker.

Nivo digitalne tipografije je usklađen sa dokumentima koji će se najčešće pripremati, što znači da su izostavljene mnoge sofisticirane mogućnosti koje ima Adobe InDesign, ali njih i ne očekujemo u tehničkoj dokumentaciji ili naučnim publikacijama. Adobe FrameMaker 7 može precizno da kontroliše hifenaciju. Pošto je podržan format RTF za uvoz teksta iz Microsoft Word-a (kao i Microsoft Word 6.0/7.0 format), program RAS se može iskoristiti za deljenje reči u tekstu koji će se potom uvesti u Adobe FrameMaker. Uključivanjem opcije Kern Pair dobija se i podrška za ligature fi i fl, ali opet isključivo na Macintosh-u.

Tradicionalista

Adobe FrameMaker 7 je kompletno okruženje za prelom dugih dokumenata i razvoj struktuiranog, dobro organizovanog sadržaja koji se univerzalno može iskoristiti u svim oblastima publikovanja. Paket sadrži nekoliko odlično koncipiranih programa čija je saradnja harmonična, uz kvalitetnu automatiku koja posebno dolazi do izražaja kod produkcije dokumenata sa komplikovanom organizacijom kao što su tehnički priručnici.

FrameMaker 7 je usmeren na primene u kojima je Word tradicionalno dobar, ali Microsoft nikada nije bio jak u klasičnoj pripremi za štampu, što Adobe vešto koristi. Demonstracija kvaliteta i elegancije FrameMaker-a jesu upravo priručnici za Adobe-ove programe, koji su prelomljeni skladno i jednostavno iako je njihova struktura uglavnom veoma složena, pogotovo kada se radi o knjizi PDF Reference Manual i sličnim priručnicima. FrameMaker je prikladan alat i za kreiranje udžbenika, elektronskih knjiga, prenos dokumentacije na Web i slične zahtevne poslove. Zahvaljući odličnim opcijama, lakoj upotrebi i jakom uporištu u profesionalnim krugovima, FrameMaker 7 zaslužuje preporuke.

SLEDEĆI TEKST U PC #80
nopreview
Solista u UML orkestru
Branko Nikitović
BIZIT plus

Računari i Galaksija


YuNet

PC Press Studio

Čitaj PC Press

Excel kuhinjica

.

PC
Twitter Facebook Feed Newsletter