GradientTop
PC
Vodeći IT časopis u Srbiji
PC #196 > PC.Biz
ARHIVA BROJEVA | O ČASOPISU | POSTANI SARADNIK | PRETRAGA
preview
Micro pre ERP-a
Biljana Sredić
Kako informatički opremiti firmu koja raste, ali još nema potrebe za kompletnim ERP-om? Podržavajući razvoj malih preduzeća, Ipsylon je razvio Web aplikaciju Akord Micro.
- PC #196 (Februar 2013)
- U prodaji po ceni od 200 din

broj

Micro pre ERP-a

Gra­fi­kon pro­daj­nog i­zve­šta­ja po pe­ri­odima
(kliknite za veću sliku)

ERP softver se nameće kao potreba kada preduzeće pređe iz malog u srednje i kada je zbog povećanja broja zaposlenih i obima poslovanja, potrebno jasno definisati poslovne procese. Dok ne dođu do te faze, mala preduzeća mogu da koriste jednostavne i jeftine softvere koji neće sputavati njihovu potrebu za izrazitom poslovnom fleksibilnošću. Razvijajući softver Akord Micro, kompanija Ipsylon d.o.o. iz Novog Sada imala je na umu upravo ove činjenice.

Poslovni softver Akord Micro je proizveo tim mladih domaćih programera, pod nadzorom stručnjaka koji su dobro upoznati s poslovnim procesima i pravnim regulativama u Srbiji. Time je dat doprinos razvoju malih preduzeća, koja čine glavnu polugu stabilizacije privredne situacije u zemlji i pokretač su revitalizacije nacionalne ekonomije.

Ovo savremeno Web rešenje donosi manjim preduzećima najbolju praksu u svakoj od osnovnih oblasti poslovanja. Robno‑materijalno poslovanje u maloprodajama i veleprodajama, zasebno ili u kombinaciji, kao i sve vrste uslužnih i servisnih delatnosti, u potpunosti mogu da se prate ovim rešenjem. Akord Micro obezbeđuje i poslovno planiranje i odlučivanje.

S obzirom na to da je Akord Micro namenjen korisnicima koji imaju eksterno knjigovodstvo, imperativ je bio razvoj funkcionalnosti koje korisnicima omogućavaju svakodnevno praćenje poslovanja, bez odlaska kod knjigovođe. Korisnik u svakom momentu ima realne podatke o stanju naplate i potraživanja, isteklim valutama, stanju zaliha u magacinu itd.

Osnovne funkcionalnosti softvera

(kliknite za veću sliku)

Proizvođač nudi dve verzije softvera: Akord Micro i Akord Micro+, sa osnovnom razlikom što prvi nudi praćenje poslovanja s jednom vrstom prometa i na jednoj lokaciji, dok drugi podržava poslovanje na više lokacija i obe vrste prometa, maloprodaju i veleprodaju.

Upotreba je user friendly – intuitivna za korišćenje i maksimalno prilagođena korisnicima. Program nudi podešene forme svih ulaznih i izlaznih dokumenata. Postoji opcija za izbor kolona koje će se prikazivati u svim vrstama dokumenata.

Prodajni modul nudi funkcionalnosti za administriranje kupaca i unos početnog stanja za njih prilikom početka rada u aplikaciji, unos kursne liste, administriranje cena, knjiženje neproknjiženih računa, unos fiskalnog računa itd. Omogućava generisanje svih vrsta prodajnih dokumenata i evidentiranje uplata kupaca. Prodajni izveštaji obezbeđuju pregled svih izlaznih dokumenata, analitiku kupca, pregled isteklih valuta itd. Prodajni izveštaj po periodima odličan je kompas u poslovnom planiranju i odlučivanju.

I­zve­štaj mi­ni­mal­nih i mak­si­mal­nih za­liha
(kliknite za veću sliku)

Funkcionalnosti koje prate proces nabavke obezbeđuju administriranje svih podataka o artiklima i dobavljačima firme, unos troškova i uplata, kao i kreiranje svih vrsta ulaznih dokumenata. Svi ovi procesi praćeni su određenom formom izveštaja. Upravljanje procesima nabavke u preduzeću može biti znatno pospešeno ukoliko rukovodioci umeju da iskoriste podatke dobijene u ovim izveštajima, kao što je npr. izveštaj nabavke po periodima.

Optimizovanje stanja lagera robe u magacinima putem unosa minimalnih i maksimalnih stokova, administriranje artikala i njihovih cena, regulisanje neslaganja u njihovoj količini na skladištu samo su neki od procesa koji se mogu pratiti u modulu zaliha.

Sve vrste uslužnih i servisnih delatnosti mogu se pratiti u modulu Usluge. Kreiranje naloga za usluge omogućava da se jednim nalogom prate aktivnosti „jedan na više“ ili „više na jedan“. Logika „jedan na više“ podrazumeva da kroz jedan nalog može da se prati usluga koja se vrši i fakturiše na više kupaca. Logika „više na jedan“ je obrnuta – jedan nalog se opterećuje s više zavisnih troškova od više različitih dobavljača, a fakturiše se samo jednom kupcu. Omogućeno je kompletno praćenje prihoda i troškova određenog posla koji se radi i na osnovu toga može se videti razlika između planiranog i ostvarenog profita posle završetka posla, odnosno zaključivanja naloga. Ove pogodnosti važe i kad je u pitanju servisni nalog, osim što se u tom slučaju beleže izvršene servisne operacije i omogućava se trebovanje opreme. Odgovarajući izveštaji nude pregled svih kreiranih uslužnih, odnosno servisnih naloga.

Korisnicima softvera Akord Micro omogućen je rad s kasama i fiskalnim štampačima. Oni mogu raditi i u offline režimu, tj. mogu se koristiti u slučaju prekida Interneta. Uspostavljanjem veze podaci se automatski ažuriraju.

Tri besplatna meseca

Pre­gled na­loga
(kliknite za veću sliku)

Registrovanje u Akord Micro aplikaciji putem sajta www.akord.rs omogućava korisniku probno korišćenje softvera do tri meseca. Korisniku se pruža mogućnost da isproba aplikaciju, unoseći podatke svoje kompanije i tako kreira sopstvenu bazu podataka. U sklopu usluge obezbeđeno je precizno i jasno uputstvo za korišćenje aplikacije za svaku transakciju.

Web browser‑i za koje je optimizovana aplikacija, koje proizvođač softvera preporučuje i preko kojih garantuje rad, jesu Mozilla Firefox i Google Chrome.

Cloud za korisničke podatke

Podaci s kompanijskih servera sve više se sele na Internet i to je nezaustavljiv proces. Akord Micro je urađen u Web tehnologijama, podaci njegovih korisnika su među prvima iz regiona obrađivani i čuvani na cloud serverima Microsoft‑a. Oni mogu da im pristupe s bilo kog mesta, bez obzira na uređaj preko koga izlaze na Internet. Čuvanjem korisničkih podataka na ovaj način postignut je najviši nivo bezbednosti i dostupnosti podataka 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Ovo rešenje je sve primamljivije za kompanije jer je pouzdanije i jeftinije od tradicionalnih sistema za čuvanje podataka.

Ušteda u poslovanju

Akord kasa
(kliknite za veću sliku)

Poslovanje uz softver Akord Micro pre se može posmatrati kao mali trošak tekućeg poslovanja, nego kao investiranje u informacioni sistem. S obzirom na to da je u pitanju Internet program, ne zahteva nikakvo dodatno ulaganje u hardversku i softversku opremu.

Mesečna obaveza korisnika predstavlja samo uplata licence u iznosu od 20 evra za Akord Micro, odnosno 22 evra za Akord Micro+. Održavanje softvera i prava korisnika na nove funkcionalnosti i unapređenja programa uračunata su u ovu cenu. Usklađivanje programa sa zakonskim promenama, kao što su promene u obračunu PDV‑a, ličnih dohodaka itd., obavlja se online i takođe je uračunata u navedenu cenu.

Kad biznis raste

Cilj proizvođača je da kroz verzije Akord rešenja obezbedi softversku podršku kompanijama tokom čitavog njihovog životnog ciklusa, nezavisno od toga u kojoj se etapi razvoja kompanija trenutno nalazi. Osim softvera Akord Micro, koji je namenjen najmanjim pravnim licima, razvijen je Akord ERP koji može pokriti rad ministarstava i najvećih kompanija na ovim prostorima. „Prazninu“ između Akord Micro‑a i Akord ERP‑a pokriće Akord Basic softver koji će uskoro biti plasiran na domaćem tržištu, a koji je namenjen vođenju poslovanja preduzeća srednje veličine i računovodstvenih agencija. Ova paleta Akord softvera omogućava preduzetnicima da rast njihovog biznisa uvek bude praćen adekvatnim softverskim rešenjem, uz zadržavanje celokupne istorije poslovanja i svih podataka iz dotadašnje verzije.

Kompanija Ipsylon d.o.o. konstantno radi na proširenju svoje ponude i razvoju novih funkcionalnosti.

SLEDEĆI TEKST U PC #196
preview
Mobilni maraton
Saša Stamenković


IKOTEK-2023-04


PC Press Studio

Excel kuhinjica

.

PC
Twitter Facebook Feed Newsletter