GradientTop
PC
Vodeći IT časopis u Srbiji
PC #282 > Aktuelno
ARHIVA BROJEVA | O ČASOPISU | POSTANI SARADNIK | PRETRAGA
preview
BIZIT - jači od korone
BIZIT 2020, održan 4. i 5. novembra, postavio je nove standarde za održavanje konferencija u doba pandemije. Ovaj hibridni skup je, uz poslovne ljude koji su došli u Klub poslanika, pratilo i preko 1000 ljudi u on-line prenosu. Saznali smo mnogo korisnih stvari o digitalnoj transformaciji, novim poslovnim rešenjima i sve ozbiljnijim izazovima savremenog poslovanja
- PC #282 (Decembar 2020)
- U prodaji po ceni od 200 din

broj

BIZIT - jači od korone

Radionice
Boris Vukić sa Adižes instituta govorio je o nečemu o čemu se inače ne govori puno – pojavi mobinga usmerenom od zaposlenih ka rukovodiocima. On to naziva „gnibom“ (mobing napisan unatraške), i to je bila glavna tema njegove radionice koja je održana prvog dana konferencije. „Power BI zalogajčići“ naziv je radionice koju je organizovao naš veliki prijatelj, dugogodišnji saradnik i autor bloga Excel kuhinjica Slavko Vujnović. Kroz praktičnu radionicu on nam je otkrio mnoge tajne ove poslovne alatke.

Sedma regionalna BIZIT konferencija održana je u hibridnom formatu – u „Klubu poslanika“ je prisustvovao određeni broj učesnika u skladu sa epidemiološkim merama, dok su se predavači uključivali direktno ili preko Interneta. Online prenos je omogućio registrovanim učesnicima da postavljaju pitanja predavačima i panelistima, kao i da pristupe svim sadržajima konferencije, direktno komuniciraju sa firmama koje su se predstavile na BIZIT-u, pa i da učestvuju u kvizovima i osvoje nagrade. Za ostale zainteresovane obezbeđen je i besplatni prenos, a snimci predavanja se sada mogu pogledati na BIZIT YouTube kanalu.

O izazovima koji su savladani da bi se konferencija organizovala mogli bismo pisati nadugačko i naširoko, ali je najvažniji utisak koji su sa nje poneli učesnici. Kako se konferencija održala u nikad „zanimljivijim“ okolnostima, najveći deo programa je bio posvećen prilagođavanju modernih tehnologija i novih poslovnih rešenja aktuelnim potrebama i trendovima u sferama biznisa, učenja i svega ostalog što sve češće radimo – na daljinu.

Nagradni kviz
Kao i na prethodnim BIZIT manifestacijama, podeljeno je puno vrednih nagrada. U nagradnim takmičenjima su učestvovali svi. Četiri poklon vaučera Planete sport, dva monitora (AOC i Philips), dva seta Senter slušalica, dva Wiko telefona i dva OKI štampača ravnopravo su podeljeni publici online i uživo prisutnima, kao nagrade za duhovitost, brzinu i pažljivo praćenje sadržaja konferencije. Uz saglasnost učesnika, partnera i organizatora odlučeno je da Tesla TV 55", poklon kompanije Comtrade Distribution, bude doniran Centru za zaštitu odojčadi, dece i omladine Zvečanska.

Najveća regionalna poslovna i IT Konferencija, BIZIT „Nova digitalna realnost“, uspešno je realizovana. Za razliku od prošlih godina, konferencija je po prvi put održana u hibridnom formatu – u Klubu poslanika za dopušteni broj učesnika, kao i online za sve koji su bili zainteresovani. Uspešno organizovana konferencija je bila posvećena prilagođavanju modernih tehnologija i novih poslovnih rešenja na aktuelne potrebe i trendove u sferama biznisa, učenja i svega ostalog što sve češće radimo – na daljinu. Dvodnevna konferencija je okupila veliki broj zainteresovane publike, koja je aktivno učestvovala u diskusijama i postavljala pitanja, bez obzira da li je to činila direktno iz sale ili na daljinu, putem stream-a i chat-a. Tokom prvog dana su obrađivane tri tematske celine:

• Poslovni softver (Upravljanje poslovnim procesima i upravljanje projektima, Odlučivanje i kontrola poslovnih procesa)
• Everything smart (Smart BUSINESS, Smart CITY, Smart HOME, FINTEC alati, digitalizacija banaka)
• Cyber security (Backup, disaster recovery, antivirusi, fizička bezbednost, GDPR, zaštita dece na internetu).

Na­ša ekipa
Uz Re­dak­ci­ju PC Press-a, ve­li­ke za­slu­ge za us­pe­šnu or­ga­ni­za­ci­ju BI­ZIT-a ima­ju i na­ši te­hnički par­tne­ri i sa­ra­dni­ci. Pre svih, fir­ma AVE Me­dia (ave.rs) ko­ja je o­pre­mi­la sce­nu e­kra­ni­ma, sve­tli­ma i os­ta­lim mul­ti­me­di­jal­nim ele­men­ti­ma, or­ga­ni­zo­va­la sni­ma­nje pre­da­va­nja i stri­mo­va­nje sli­ke i zvu­ka pre­ma ko­ri­sni­ci­ma. Po­se­bno se za­hva­lju­je­mo Du­ša­nu Ro­diću, ko­ji je ko­or­di­ni­sao te ak­tiv­nos­ti. Uroš Bog­da­no­vić (urosbogdanovic.rs) je bio vo­di­telj BI­ZIT-a, ali i mno­go vi­še od to­ga – po­ma­gao nam je kod pri­pre­me ak­tiv­nos­ti i obe­zbe­dio da sve teče kao po­dma­za­no, u skla­du sa sa­tni­com, a nje­go­vi du­ho­vi­ti ko­men­ta­ri će os­ta­ti u traj­nom sećanju svim uče­sni­ci­ma kon­fe­ren­ci­je. Za­hva­lju­je­mo se Mar­ku Krečko­viću i fir­mi LO­GOS 036 ko­ji su na­pra­vi­li sajt li­ve.bi­zit.rs i tako obe­z­bedili auto­ri­za­ci­ju uče­sni­ka kon­fe­ren­ci­je i stri­ming sa­drža­ja, kao i na­šem Webmaster-u Mi­la­nu Ba­sra­ku ko­ji je me­se­ci­ma gra­dio i o­drža­vao sajt bizit.rs.

Drugog dana smo videli još mnogo zanimljivih diskusija, panela i predavanja. Glavne teme su bile:

• Data centri i IT infrastruktura
• Digitalne komunikacije i marketing
• Obrazovanje i zapošljavanje u ICT industriji.

Održana su i četiri velika panela posvećena različitim temama: „E-commerce za spas od katastrofe“, „Bankarstvo je neophodno – a banke?“, „Pazi da je bezbedno“ i „Najlepše je od kuće“. Ovi paneli su bili posvećeni bumu elektronske trgovine u eri pandemije, bankarstvu i problematici digitalizacije bankarstva, sajberbezbednosti i prilagođavanju životu koji podrazumeva rad i učenje na daljinu.

BIZIT manifestacija je ovim putem još jednom potvrdila svoju snagu, uspešno okupljajući ljude koji puno znače u domaćoj IT industriji. Na samom kraju, BIZIT je zatvoren događajem koji je sve samo ne uobičajen za ovakve manifestacije – Nikola Rokvić, koji je nastupio u jednom od naših panela kao preduzetnik s uspešnom online muzičkom platformom YouBox, je sa svojim bendom razveselio prisutne nakon dva naporna dana koja su proveli u Klubu poslanika ili kraj svojih ekrana prateći manifestaciju koju smo organizovali.

Zoom Afterparty
U petak, 6. novembra uveče održan je BIZIT Zoom Afterparty – bila je to prilika za učesnike BIZIT-a da u neobaveznom razgovoru upoznaju kolege iz drugih firmi-učesnica ovog skupa, predavače, urednike i saradnike časopisa PC Press. Posebno zadovoljstvo nam je bilo što su se u chat uključili neki saradnici i prijatelji naše kompanije koji žive i rade u dalekim zemljama – Internet nas je ponovo okupio na istom mestu i na istom zadatku.

Na BIZIT-u je bilo svega i svačega, od smeha i suza, brige o dobrobiti učesnika, sjajne organizacije po pitanju higijene i prevencije, do nestanka struje, ali ništa nas nije sprečilo da održimo najbolju konferenciju – do sada! Idemo dalje, s željom da nas dogodine bude još više fizički prisutnih u Klubu poslanika, kao i na live stream-u. Zahvaljujemo se svima koji su prisustvovali, pratili live stream, postavljali pitanja, pisali komentare i učestvovali u nagradnom kvizu.

Vidimo se na BIZIT-u 2021!

Galerija BIZIT-a

image
image
Vesna Čarknajev je istakla da je glavna tema ovogodišnjeg BIZIT-a prevođenje poslovnih procesa u digitalni format.
Pozdravni govor je održalo Milan Dobrijević, načelnik odeljenja za razvoj digitalne agende u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija.
image
image
Borko Crnogorac, direktor Sektora za razvoj usluga za poslovne korisnike Telekoma Srbija, je istakao važnost održavanja ovakve manifestacije u delikatnom trenutku i optimizam koji uliva čitavoj industriji.
Tema predavanja prof. dr Dejana Šoškića bila je „COVID 19 i makroekonomija“, a njegovi argumenti privukli su veliku pažnju učesnika BIZIT-a.
image
image
Dejan Vuković iz kompanije AB Soft govorio je o ERP-u u doba korone, uticaju pandemije i troškovima optimizacije.
Miloš Koprivica iz Original grupe je naglasak stavio na modernu štampu i poslovne ideje koje savremeni pristup štampi omogućava.
image
image
Arie Van Beennekum, autor Agile Manifest-a, je poručio da Srbija ima znanje, energiju i upornost za digitalnu transformaciju.
Petar Miljković, CEO kompanije GoPro, fokusirao se na pitanja šta kriza donosi, šta odnosi, te šta će se dešavati s poslovnim i ERP rešenjima.
image
image
Dejan Kontić je predstavio Pantheon rešenje kompanije Data Lab i promene načinjene s ciljem prilagođavanja uslovima poslovanja tokom pandemije.
Branko Đaković ne ostavlja prostor za dilemu: u svetlu pandemije i velikih nevolja, postoje samo dve odluke – zaposlene ili treba otpustiti ili im treba pomoći. I to odmah!
image
image
Tema panela e-commerce je bila „Spas od katastrofe“, a o značaju online trgovine u eri pandemije pričali su Zorana Milidrag (moderator),Ivan Tanasković Planeta sport, Nikola Mehandžić, Master Card i Predrag Milićević, RNIDS.
Na panelu „Bankarstvo je neophodno, a banke?“ govorili su Nataša Rađenović Živanović, OTP banka, Vladimir Vasić, Udruženje banka Srbije, Stojan Vatreš, Erste banka i Kristijan Lazić, moderator.
image
image
Radionicu "Excel kuhinjica" vodio je Slav­ko Vuj­no­vić
Boris Vukić iz Adižes instituta na temu "Power BI zalogajčići"
image
image
Nebojša Stankić je govorio o tri velika programa u fokusu Zebra Systems distributera: Acronis, GFI Software i SolarWinds MSP.
Mi­loš Pu­ca­re­vić, BDM GoPro, pos­ta­vio je pi­ta­nje: „Po­se­du­je­te li sis­tem za tačno i­zve­šta­va­nje i za­što ne?“
image
image
Mladen Stevanović je pričao o iskustvima koje je kompanija Roaming Networks stekla u sferi bezbednosnih rešenja.
Ne­ma­nja Pe­jić iz Veeam-a je o­bja­š­nja­vao za­što je backup po­da­ta­ka u cloud u od esen­ci­jal­ne va­žnos­ti.
image
image
„Da­ta­izam – re­li­gi­ja elek­tron­skog sve­ta“ bi­la je te­ma i­zla­ga­nja De­ja­na Cvet­ko­vića iz kom­pa­ni­je Microsoft.
Slobodan Stanković, Vesimpex, otvorio je drugi dan BIZIT-a predavanjem o data centrima i IT infrastrukturi.
image
image
Nataša Kovačević, zamenik generalnog direktora kompanije Konvereks, je govorila o najnovijim rešenjima i dostignućima u sferi hardvera za data centre.
Marko Đurović, Comtrade System Integration, je objasnio kako efikasno predvoditi i razvijati uspešne timove uz pomoć Microsoft Office 365 rešenja.
image
image
Vasilije Kodžopeljić, Schneider Electric, je govorio o saradnji BMS-u (Building Management System) i DCIM-u (Data Center Infrastructure Management).
Aleksandar Bukva, Vesimpex, govorio je o trenutnom hitu u svetu IT infrastrukture – mikro data centrima.
image
image
Miloš Stojković, EnelPS, je govorio o mini data centrima koji spremno dočekuju novu IoT eru.
Ivana Ivković, šef službe za razvoj usluga za mala i srednja preduzeća u kompaniji Telekom Srbija, je pričala o novoj tehnologiji - virtuelnoj eSIM kartici.
image
image
De­jan Gru­bić iz kom­pa­ni­je Veeam nas­tu­pio je s te­mom „Ka­ko vo­di­ti bri­gu o po­da­ci­ma“.
Ivan Mladenović iz kompanije Logo bacio je više svetla na moderna rešenja kada je reč o pametnim zgradama.
image
image
Ante Maršić je govorio o rešenjima kompanije Vertiv za poslovno-tehnološku infrastrukturu.
Ivan Zeljković iz Evans Media nastupio je s tezom da je danas svaka kompanija zapravo medijska kompanija, koja komunicira s javnošću svakodnevno.
image
image
Alek­san­dar A­ško­vić o­držao je pre­da­va­nje o to­me ka­ko ko­ris­ti­ti YouTube kao bi­znis plat­for­mu.
Mi­ro­slav Var­ga govorio je na te­mu „In­ter­net mar­ke­ting je sek­si“. Objasnio je kako da upo­zna­­mo lju­de onakve ka­kvi su, a ne ka­kvi­m se pred­stav­lja­ju.
image
image
Srđan Marković, Strauss Adriatic je govorio o digitalizaciji poslovnih procesa u svojoj kompaniji.
Na panelu „Pazi da je bezbedno“ govorili su Miloš Ivanović, Blinking, Dejan Grubić,Veeam, Darko Šehović, Udruženje banaka Srbije, Slobodan Stanković, Vesimpex i Dejan Ristanović, moderator.
image
image
Voja Žanetić, govorio je o tome kako prevazići problem pandemije kada je reč o poslovnim komunikacijama.
Knji­žev­nik Uroš Pe­tro­vić je go­vo­rio o to­me ka­ko ra­zmi­šlja­ti i­zvan us­ta­lje­nih o­kvi­ra.
image
image
Ja­smi­na Ni­ko­lić, CEO Agile Humans, je govorila o danas toliko aktuelnoj temi: kako raditi od kuće.
Na panelu „Naj­lep­še je kod kuće“ učestvovali su Mi­lo To­ma­še­vić, de­kan ETF-a, Zo­ran La­bro­vić, Endava, Vla­di­mir Mar­ko­vić iz Comtrade System Integration, Ka­ta­ri­na Mar­ko­vić iz Roaming Grupe i Ni­ko­la Ro­kvić, youbox. Mo­de­ra­tor je bi­la Ja­smi­na Ni­ko­lić.
image
image
Nagradni kviz
Nagradni kviz
image
image
Nagradni kviz
Nagradni kviz
image
image
Ovogodišnji BIZIT je završen neuobičajeno: Nikola Rokvić i prateći bend.
Naša ekipaBIZIT plus

Računari i Galaksija


YuNet

PC Press Studio

Čitaj PC Press

Excel kuhinjica

.

PC
Twitter Facebook Feed Newsletter