GradientTop
PC
Vodeći IT časopis u Srbiji
PC #62 > Hardver
ARHIVA BROJEVA | O ČASOPISU | POSTANI SARADNIK | PRETRAGA
preview
Bez alata nema mreže
Zoran Popović
Instrumenti za sertifikaciju su jedini koji nam sa apsolutnom sigurnošću mogu potvrditi da strukturni kablovski sistem odgovara zahtevima. Jedan od najpogodnijih instrumenata je OMNIScanner-2 - kako funkcioniše i kakve je rezultate prikazao testirajući redakcijsku mrežu?
- PC #62 (Decembar 2000)
- U prodaji po ceni od 200 din

broj

Bez alata nema mreže

Pre sedam meseci svi smo se radovali uspešnom formiranju mreže kategorije 6 u Redakciji časopisa „PC“ (pogledajte „PC #55“). U međuvremenu, (konačno) je stigao i OMNIScanner-2, instrument za merenje i sertifikaciju (atestiranje) strukturnih kablovskih sistema, odnosno računarskih mreža. Želeli smo da ga najpre isprobamo na „PC“-jevoj lokalnoj mreži, koja je odrađena po svim propisima, što su i merenja izvršena pre sedam meseci pokazala. Ipak, uvek je dobro proveriti...

Alati za merenje

OMNIScanner-2 je uređaj poslednje generacije i obezbeđuje nove testove i proveru parametara koji odgovaraju evropskim i američkim standardima. Naime, merenja instrumentima u strukturnim kablovskim sistemima mogu se svrstati u četiri kategorije. Prvu čine „zujalice“ ili „toneri“ i digitalni multimetri. Druga kategorija su testeri kablova, a u treću kategoriju spadaju specijalizovani uređaji za merenja i atestiranje, koji se još nazivaju i instrumentima za sertifikaciju. Najzad, četvrtu grupu čine analizatori mreže (Network Analyzers).

Svaki od instrumenata iz ove četiri grupe ima svoju namenu, a primena neodgovarajućih instrumenata za testiranje može prouzrokovati više štete nego koristi. Nije uputno testirati UTP kabl kategorije 5 običnim ommetrom ili „zujalicom“. Isto tako, tražiti greške u ožičenju mrežnim analizatorom zbog utroška vremena i zbog cene samog instrumenta.

Testeri kontinualnosti su instrumenti koji se najčešće koriste za pronalaženje kablova ili parica i otkrivanje prekida i kratkih spojeva u kablu. Proizvode se u najrazličitijim oblicima specijalizovanim za određene tipove kablova, mada se u suštini svode na obične zujalice ili modifikovane ommetre. U istu svrhu može se koristiti i obični digitalni multimetar sa adapterom i nekoliko kratkospojnika. Ovi testeri se mnogo češće koriste u telefoniji nego u strukturnom kabliranju. Glavna prednost im je niska cena, a mana je ograničen opseg merenja i svođenje grešaka na prekid ili kratak spoj.

Za proveru kablova koriste se usavršeni testeri kontinualnosti koji proveravaju i da li su kablovi pravilno povezani, pronalaze razdvojene ili ukrštene parice i otkrivaju ostale greške u povezivanju prema zadatom standardu; najskuplji modeli mogu da izmere čak i dužinu kabla. Jednostavni su za upotrebu, rezultati merenja se dobijaju odmah i jednoznačni su. Mana im je što ne mogu da otkriju frekventno zavisne greške. Na našem tržištu mogu se naći Mikrotest-ov Microscanner koji meri i dužinu kabla, Molex (ranije Mod-Tap) SLT3 Tester i FULL Cable Tracer.

Instrumenti za sertifikaciju

Za funkcionalne testove potrebni su specijalni test uređaji, odnosno instrumenti za sertifikaciju, koji ispituju kabl po tačno definisanim kriterijumima standarda TIA/EIA 568A i ISO klase D i E, odnosno TSB67 (Transmition Performance Specification) i TSB95 za kategoriju 5E. Ti kriterijumi su dužina kabla, ispravnost ožičenja, vreme kašnjenja (propagation delay), razlika u kašnjenju, (propagation delay skew), slabljenje (attenuation), preslušavanje na bližem kraju (Near End Crosstalk – NEXT) i eho (return loss).

Za korisnika je najvažniji podatak odnos slabljenja i preslušavanja ACR (attenuation to crosstalk ratio). Za kategoriju 5E se još mere PSNEXT (zbir preslušavanja sa svih parica na bližem kraju), PSFEXT (zbir preslušavanja sa svih parica na daljem kraju) i ELFEXT (equalized level far end crosstalk), odnosno izjednačena vrednost preslušavanja na daljem kraju. Instrumenti za sertifikaciju su malih dimenzija (veličine standardnog digitalnog multimetra), autonomnog napajanja, male mase i jednostavni za upotrebu.

Većina modela ima već pripremljene grupe testova za odgovarajuće kategorije kabla, ali možete napraviti i sopstveni skup merenja. Rezultati testiranja se dobijaju u vremenskom rasponu od nekoliko sekundi do nekoliko minuta i daju potpuni uvid u stanje linije. Ovim uređajima moguća je dijagnostika svih vrsta grešaka koje se mogu javiti u strukturnim kablovskim sistemima. Glavna mana ovakvih uređaja je cena, koja se kreće u rasponu od 5 do 8 hiljada dolara. Vodeći proizvođači ove opreme su Microtest, Fluke, Hewlett-Packard, Datacom i Agilent.

Analizator mreže (Network Analyzer) uglavnom se koristi u laboratorijskim uslovima, kada treba uporediti kablove iste kategorije i dati njihovu frekventnu karakteristiku. Sastoji se od vrlo preciznog predajnika i prijemnika i njim je moguće utvrditi slabljenje po liniji u rasponu od 0.1 do 500 MHz i u dinamičkom opsegu koji je veći od 110 dB. Prednost ovog uređaja je velika tačnost merenja, ali su mane mnogobrojne. Za potpuna merenja često su potrebni sati, uređaj je suviše glomazan, meri paricu po paricu, ne može da izvrši sva merenja potrebna za sertifikovanje kategorije 5e ili 6, traži saradnju kvalifikovanog stručnjaka i, naravno, košta preko 20 hiljada dolara.

OMNIScanner-2

Za kvalitetnu instalaciju kablovskog sistema neophodni su tester kablova, zbog obeležavanja kablova i nalaženja grešaka u ožičenju i instrument za sertifikaciju, jer se samo ovim instrumentom može testirati linija u punom frekventnom opsegu. Instrumenti za sertifikaciju su jedini koji nam mogu, sa apsolutnom sigurnošću, potvrditi da kablovski sistem odgovara zadatom standardu.

Jedan od vodećih instrumenata u ovoj oblasti je OMNIScanner, proizvod američke kompanije Microtest. Po gabaritu je sličan digitalnom multimetru i može da izvrši sva merenja kao analizator mreže, ali za neuporedivo kraće vreme. To je uređaj treće generacije, mernog opsega od preko 300 MHz i dinamičkog raspona od preko 100 dB, tako da može da meri karakteristike ožičenja i kategorije 7, čiji standardi još nisu usvojeni. Uz OMNIScanner-2 mogu se izvršiti sva neophodna merenja za sertifikovanje i pronalaženje grešaka na svim tipovima bakarnih i fiber-optičkih kablova, uključujući i merenje dužine kabla TDR (Time Domain Reflectometry) metodom, kontrolu ožičenja, slabljenja, NEXT, PSNEXT, ELFEXT, PSELFEXT, eho, otpornost, ACR i PSACR.

Kao i analizator mreže, OMNIScanner je širokopojasni frekventni generator koji, za razliku od analizatora, merenja vrši po četiri kanala (parice). Svrha širokopojasnog prijemnika je da filtrira i eliminiše uticaj spoljnih smetnji pri merenju NEXT. Te smetnje su šum koji se javlja u kablovima bilo zbog interferencije od jakih radio-stanica, šuma i harmonika startera za neonske svetiljke ili tzv. „dimera“ i indukovanih smetnji od naponskih provodnika koji su blizu signalnog kabla. Ove smetnje, ukoliko se ne filtriraju, daće pogrešne rezultate pri merenju preslušavanja na bližem kraju (NEXT).

Sledeća važna karakteristika prijemnika je što na merenje NEXT ne utiče promena oblika poslate frekvencije. Pijemnik radi kao filter i meri samo osnovnu frekventnu komponentu poslatog signala, zanemarujući harmonike i njihov uticaj na preslušavanje. Vektorsko merenje po fazi i amplitudi garantuje tačnost merenja koje je neophodno za sertifikovanje linija za TIA/EIA i ISO standarde. LCD ekran sa pozadinskim osvetljenjem omogućava lako očitavanje rezultata i u uslovima smanjene vidljivosti.

Znatan broj već unapred pripremljenih testova omogućavaju ispitivanje linija po zadatim kriterijumima za odgovarajuću kategoriju kabla. Baza podataka sa karakteristikama kablova može se ažurirati i tako omogućiti najpreciznije moguće merenje. Rezultati se pamte u flash memoriji u koju može da stane do 1000 merenja. Prikazuju se na ekranu, tekstualno ili grafički, odnosno prebacuju na računar preko RS-232 ili USB porta. Program koji se dobija uz OMNIScanner omogućava štampu rezultata u tekstualnom i grafičkom obliku, za svaku liniju koja je merena posebno.

Za razliku od prethodnika, OMNIScanner-2 ima dvosmernu komunikaciju sa računarom. Time je omogućeno da se unapred pripreme odgovarajući testovi. Veliki broj adaptera za razne tipove konektora garantuje najveću moguću preciznost – postoje adapteri za Panduit, Krone, Lucent, Nordix/CDT...

Merenja u Redakciji

Odlučili smo se da prva merenja tek dobijenim OMNIScanner-om uradimo na našoj prvoj mreži kategorije 6. Bili smo sigurni da će to biti rutinski posao i da će testiranje biti samo uobičajena provera. Moramo priznati da smo se prevarili, jer se ispostavilo da nekoliko linija nije prošlo testove. Upoređujući rezultate merenja od pre sedam meseci i nova merenja, zapazili smo da se limiti razlikuju. Naime, novi OMNIScanner ima rigorozniji set testova od starog, pa neke linije nisu zadovoljile uslove.

Treba reći da kategorije 6 i 7 još nisu usaglašene i da su i ovi testovi preliminarni. Zahvaljujući moćnim dijagnostičkim testovima koje poseduje OMNIScanner, lako smo utvrdili lokaciju kvara – radilo se o konektorima, odnosno spoju kabla i konektora. Kategorija 6 radi na 250 MHz tako da prelazni otpori i kapacitet izraženije utiču na kvalitet prenosa signala nego kod kategorije 5 i 5e.

Zbog situacije u kojoj smo se nalazili, JUS nije usaglašen sa ISO normama, tako da ne postoji domaći standard koji odgovara TIA/EIA 568s ili ISO11801 standardu. Zbog toga i nema standarda za preciznost instrumenata pri merenjima karakteristika, ali OMNIScanner2 u potpunosti odgovara američkim i evropskim standardima. Preduzeće BCS Professional je osposobljeno za izdavanje ovih sertifikata i nudi sve usluge u vezi sa strukturnim kabliranjem, od projektovanja i izvođenja, do atestiranja.

Korisne adrese:

BCS Professional
Bulevar Nikole Tesle 30a, Novi Beograd
tel: 011/3190-206

SLEDEĆI TEKST U PC #62
preview
I za vožnju i za letenje
Milan ČetićBIZIT plus

DigitalDay

Računari i Galaksija


YuNet

PC Press Studio

Čitaj PC Press

Excel kuhinjica

.

PC
Twitter Facebook Feed Newsletter