GradientTop
PC
Vodeći IT časopis u Srbiji
PC #148 > Softver
ARHIVA BROJEVA | O ČASOPISU | POSTANI SARADNIK | PRETRAGA
preview
Mašina za mašince
Slobodan Perišić
AutoCAD Mechanical 2009 je u prijatnoj situaciji da jedini njegov pravi konkurent dolazi iz iste kuće - mnogi inženjeri mašinstva koriste prvenstveno AutoCAD. Da li verzija 2009 donosi još neke adute koje će mašinci ceniti?
- PC #148 (Oktobar 2008)
- U prodaji po ceni od 200 din

broj

Mašina za mašince

Kako preći iz jednog programa u drugi kad smo nevoljni da učimo i navikavamo se na nov pristup poznatim komandama? Najbolje rešenje jee da radimo u poznatom okruženju (AutoCAD), a da nam nove opcije i mogućnosti budu trenutno dostupne. Još u verziji AutoCAD Mechanical 2008 ponuđen je izbor interfejsa: Classic, AutoCAD Classic, Essential i Structure, a sada su najčešće korišćene komande AutoCAD Mechanical-a 2009 podržane progresivnim pomoćnim alatom Tooltip, koji u više nivoa prikazuje njihovu upotrebu. Svakako da se samo standardizovanjem ikona i spoljnog izgleda oba programa ne može rešiti njihova saradnja pri razmeni dokumenata. Zato nova verzija ozbiljno usaglašava bitne karakteristike kao što je to rad sa slojevima u crtežu (Layers).

Nov način upravljanja slojevima Mechanical Layer Management dozvoljava izmene podešavanja za AutoCAD Layers i AutoCAD Mechanical Layers, te definisanje nivoa za objekte mehanike. AutoCAD slojevi mogu da budu konvertovani u specifične slojeve AutoCAD Mechanical-a pomoću komande AMLAYER i potom postavljeni u grupu slojeva novom komandom AMLAYERGROUP. Ovim promenama eliminišu se i glavne primedbe na probleme kod kombinovanja oblika konstruisanih u programu AutoCAD sa standardnim elementima Mechanical-a i objektima nastalim korišćenjem njegovog načina rada.

Korisnici mogu da iskoriste novu AutoCAD paletu svojstava (Property Palettes), koja u potpunosti podržava korisnički podešene simbole iz AutoCAD Mechanical-a. Usaglašavanje dva programa pomaže korisnicima AutoCAD-a da se osećaju komforno i da zadrže produktivnost kada su tokom rada prinuđeni da koriste i jedan i drugi program. U novoj verziji programa znatno unapređen način konfigurisanja sadržaja menija omogućava lako podešavanje vidljivosti ikona trenutno neophodnih opcija. Svi prozori za dijalog sa korisnikom su izmenjeni, da bi ga bolje vizuelno usmeravali u radu. Nova opcija za usaglašavanje (ByStandard classification) obezbeđuje poboljšanu kontrolu slojeva u radu sa na standardu baziranim opcijama programa AutoCAD Mechanical. Korisnici AutoCAD-a opcijom ByLayer mogu da klasifikuju objekte kao standardne elemente, tako da se bilo koja promena dosledno primenjuje na sve simbole.

Sve počinje od crtanja

(kliknite za veću sliku)

U izradi crteža složenih struktura sklopova važna je automatizacija crtanja skrivenih linija objekata. Za takvu vrstu podrške konstruktorima program poseduje korisnu opciju AMSHIDE. U ranijim verzijama ona je bila rezervisana samo za strukturalni način rada. Sada je moguće koristiti je i u radu sa objektima koji nisu nastali u strukturalnom okruženju. Komanda AM2DHIDE, koja se koristi za objekte urađene u nestrukturalnom okruženju. Kako ona deluje i u okviru komande AMSHIDE, to dozvoljava rad u oba moda.

Ako niste rob navika preporučujemo rad sa komandom AMSHIDE u svakoj situaciji – jednostavnije je i brže. Dodatno, u novoj verziji programa može se dati naziv svakoj situaciji definisanoj kao Hide Situation. Davanje Hide naziva bitno je za pretraživanje i njihovo pronalaženje kroz Mechanical Browser. AutoCAD Mechanical 2009 sa navedenim mogućnostima posebno je od pomoći inženjerima, projektantima nosećih metalnih struktura sa mnogo objekata koji se preklapaju u ravni, jer dosledno prati svaku promenu položaja segmenata strukture kroz tačan prikaz na crtežu vidljivih i nevidljivih elemenata oblika.

Nedostižna prednost AutoCAD Mechanical-a ostaje brzo iscrtavanje linija i pravougaonih, kružnih i lučnih oblika korišćenjem Mechanical Drawing Toolbar-a. Program poseduje i prethodno definisane linije za prikaz prekinutih oblika i linije preseka sa jednostavnim alatom za njihovo definisanje. Izbor načina crtanja bilo kog navednog oblika poboljšan je kroz nov dizajn prozora u kome je jasno prikazan rezultat akcije izbora.

Alat za korišćenje konstruktivnih linija unapređen je dodatnim varijantama linija koje su pomoćne kod izrade projekcija crteža. One se automatski postavljaju u odgovarajuću grupu slojeva, sa sopstvenom bojom i sa jasnom razlikom u odnosu na ostalu geometriju. Podešene su da se ne štampaju sa ostalim elementima crteža. Posebna grupa konstruktivnih linija je dragocena pri izradi treće projekcije, ukoliko su ostale dve definisane u potpunosti.

Asocijativnost postaje sastavni deo komandi Mechanical-a što doprinosi povećanju produktivnosti. Na primer, koristeći prozor za parametre komande CHAMFER oblik se menja u skladu sa dodeljenim vrednostima dimenzija, bez intervencije na obliku. Ova komanda u novoj verziji programa ima 12 mogućih označavanja oborene ivice, a izbor je ubrzan i mogućim širenjem prozora za Chamfer Dimension Style. Zbog toga što svaki nacionalni standard definiše više mogućnosti čini se da je izbor nepotrebno obiman, ali je sve više inženjera uključeno u timsko projektovanje za inostrane firme, pa ovu opciju veoma cenimo.

Zajedničko crtanje

(kliknite za veću sliku)

Izrada crteža složenih sklopova konstrukcija ili njihovo korišćenje u projektu može predstavljati problem ako na njima radi više konstruktora. Bitno je da se kretanjem kroz crtež lako uoči struktura konstrukcije i bez grešaka obavi izmena. AutoCAD Mechanical 2009 poseduje sposobnost da prelaskom kurzorom preko oblika identifikuje i prikaže u malom prozoru naziv pozicije (deo ili podsklop), a njegovim ekspandiranjem u veći prozor prikazuje se struktura pripadnosti pozicije sa njenim odgovarajućim mestom.

Automatsko upravljanje osobinama objekata se u svakoj verziji poboljšava kroz Object Properties Settings dijalog. Objekti se sada mogu menjati po elementima. Ako jedan objekat objedinjava više elemenata svaki od njih se može pojedinačno menjati ili usaglasiti sa standardima kompanije. Pri kontaktu kurzora sa ikonom koja definiše vrstu promene, povezano sa objektom na koji se ona odnosi, omogućen je prethodni prikaz promene. U slučaju promene podešavanja pojedinačnog objekta pojavljuje se upozoravajuća poruka da se kompleksan objekat delimično menja.

Interfejs komandi za dimenzionisanje, poznat kao Power Dimensions, je redizajniran. Opcije komandne linije su reorganizovane da bi obezbedile više preglednosti za različite tipove dimenzija koje mogu biti kreirane komandom AMPOWERDIM. Novinu predstavlja vizuelna pomoć koja se pojavljuje kada se kurzorom dodirnu linije dimenzija. Korisniku se jasno prikazuje akcija na dimenzijama kao što su, na primer, akcije komandi Replace, Break up ili Move away. Ranije verzije imale su prikaze mogućih akcija jedino u Help-u ili Tutorial-u, pa se novinama dodatno ubrzava uvođenje novih korisnika u rad sa naprednim opcijama programa. Dijaloški prozori za kontrolu elemenata bitnih za AutoCAD Mechanical 2009 su pojednostavljeni. Dimenzionisanje komandom AMPOWERDIM poštuje podešavanje faktora linearne razmere (DIMLFAC) iz AutoCAD-a i dozvoljava korišćenje opcije kvadrant sa ugaonim dimenzijama.

Standardi i biblioteke

Jednom formirani standardi i biblioteke standardnih komponenti i oblika dopunjuju se u svakoj novoj verziji programa. Inženjeri uposleni u firmama koje su posao dobile u Rusiji pozdraviće inoviran sadržaj standarda GOST. Podrška se odnosi na specifične simbole, debljine linija i veličinu teksta, oznake varova, napomene u korišćenju lider obeleživača, kao i specifične oznake za potvrdu ispravnosti crteža. Režimi korišćenja biblioteka simbola su dosledni kroz sve faze označavanja – simboli su predstavljeni u unapređenim oblicima prikaza, sa mogućnošću pregleda prethodnog izgleda. Tako su korisnici snabdeveni vizuelnim informacijama o simbolima pre postavljanja na odgovarajuće mesto.

Mogućnost prenosa biblioteka simbola iz drugih crteža omogućava korisnicima da preuzmu simbole iz starih crteža i iskoriste ih u novim projektima. Novost je i čuvanje korisnički formiranih složenih simbola u biblioteci, čime se izbegava često ponavljanje njihovog konfigurisanja, posebno kod prekida rada na crtežu. Čuvanje u okviru biblioteka obezbeđeno je za simbole zavarivanja, teksture površina i napomena kod komande Leader. Opcije uključuju prikaz imena i grafičkog izgleda simbola, sortiranje po azbučnom redu i izbor default simbola za dalji rad. Takođe, postoji filter za postavljanje stalnog uzorka simbola kao podloge (Templates).

Nova opcija za brz rad sa bibliotekom od 700.000 standardnih delova i oblika (Favorite List) omogućava korisnicima da brzo i lako izdvoje standardne delove i oblike koje najčešće koriste. Fleksibilan dijaloški prozor omogućava formiranje liste najčešće korišćenih standardnih delova i oblika sa njihovim vizuelnim prikazom jednostavnim drag and drop postupkom, a moguće je izdvojiti i panel detalja komponenti, pa ga koristiti kao Tool Pallets.

Čelični profili su sastavni deo nosećih konstrukcija i zato je njihova biblioteka industrijskih standarda potpuna u svakom pogledu. Dostupni su svi oblici po standardima: I, L, T, U, Z, kvadratnog i kružnog profila. Izbor se obavlja preko prozora u kome se može izabrati i odgovarajući pogled, uključujući preseke. Pogled može da ima standardnom isprekidanom linijom prikazanu debljinu zidova profila ili može biti bez toga. Veličina i dužina profila biraju se nakon zadavanja tačke umetanja. Izmena tipa poprečnog preseka ili promena dimenzija istog tipa obavljaju se u dva kratka koraka. Proračun podržava utvrđivanje momenta inercije, veličine ugiba grede i izvijanje profila konstrukcija. Autodesk je ozbiljno povećao sadržaj biblioteke sa novim profilima – biblioteka nosećih profila dostigla je 11.000 primera po najpoznatijim internacionalnim tehničkim standardima.

Unošenje standardnih oblika preko šrafura posebno je udobno, zbog automatskog prilagođavanja unetom obliku. Svaku izmenu veličine unetog standardnog oblika šrafura prati u potpunosti i tako oslobađa konstruktora ponovnog crtanja, obezbeđujući mu vreme za funkcionalno rešavanje konstrukcije. Biblioteke sadrže sve projekcije komponenti koje su, sa zavidnom automatizacijom, povezane preko Power komandi. Povezanost projekcija standardnih oblika znači mnogo kod njihovog pozicioniranja u crtežu, a donosi nezamenljivu produktivnost kod izmena crteža.

Generator komponenti

(kliknite za veću sliku)

Za rastavljive spojeve AutoCAD Mechanical poseduje crtanje i proračun kompletnog spoja za vezu vijak-navrtka-podloška. Prikaz spoja se može birati kao pogled, presek ili delimični presek. Isto tako, i zavareni spojevi imaju podršku u simbolima za standardni prikaz varova i sve slučajeve proračuna opterećenja zavarenih spojeva. Preko preglednih dijaloških prozora biraju se oblici zavarivanja i vrste opterećenja sa njihovim smerom delovanja.

Na elemente mašinskih konstrukcija kao što su opruge obraćena je posebna pažnja – to su komponente specifične po parametrima, koji generalno podležu industrijskim standardima, ali se u mašinskim konstrukcijama nalazi i veliki broj nestandardnih opruga. Zato Mechanical za njihov proračun omogućuje izbor parametara po industrijskom standardu ili korisnički. U zavisnosti od zahteva koje opruga treba da ispuni, kombinuju se parametri kao što su: prečnik opruge, prečnik žice, veličina otvora u koji se opruga smešta, dužina, sile opterećenja i dr. U standardnim oblicima nalaze se torzione, zavojne i tanjiraste opruge. Po obavljenom proračunu i izboru opruge, crtanje je podržano sa više desetina načina prikaza i sa različitim završecima.

Vratilo je važan element kostrukcija, koji čini niz standardnih i nestandardnih 2D oblika. Alat za njegovo produktivno konstruisanje je Shaft Generator i on obezbeđuje sve što je neophodno za definisanje njegovog poprečnog izgleda, unošenje standardnih oblika žljebova za klin, oslonaca kugličnih ležajeva, prelaznih zaobljenja, navoja, žljebova za osigurače i zaptivače, ozubljenja, tehnoloških rupa... Elementi vratila i njegove dimenzije mogu se birati i na osnovu proračuna opterećenja.

Obezbeđeno je automatsko kotiranje po usvojenom standardu ili podešavanjima. Ukoliko se promeni dužina, prečnik ili se obriše deo vratila, menjaju se detalji, preseci i unesene kote. Poseban deo programa je predviđen za automatsko rešavanje konstrukcije lančanog prenosa. Kombinujući proračun sa geometrijskim zahtevima i u skladu sa izabranim standardom, moguće je nacrtati lančanik sa različitim profilom i brojem zuba.

Analiza delova

U mašinskim konstrukcijama veliki broj komponenti je izložen raznim opterećenjima, koja ne smeju da ugroze njihovu funkcionalnost. Da bi se zaštitili od mogućih grešaka, proizvođači rade više prototipova istih delova ili sklopova, podvrgavaju ih ekstremnim vrednostima opterećenja i analizirajući ih dolaze do optimalnih rešenja. Taj proces košta vremena i novca. AutoCAD Mechanical 2009 raspolaže poznatom metodom konačnih elemenata za analizu opterećenja delova – FEA (Finity Element Analysis). Sa primenom kompjuterske tehnologije metoda konačnih elemenata postala je pristupačna u realnom vremenu, za brzu i tačnu analizu delova pod opterećenjem. Izrada većeg broja prototipova i njihovo testiranje, uz sve moguće greške fizičkih merenja, postali su nepotrebni. Upotrebom AutoCAD Mechanical-a, a pogotovo Autodesk Inventor-a, dolazi se do finalnog, jedinstvenog prototipa, uz minimalne korekcije za proizvodnju.

Novi BOM Configuration Manager obezbeđuje jednostavnije korisničko podešavanje prema potrebama standarda kompanije. To je svakako bitna osobina, pošto se specifikacije delova i komponenti koriste kroz celokupnu proizvodnju i kroz komercijalne funkcije u organizaciji kompanija. Veći i složeniji poslovi, sa većim brojem učesnika u projektovanju, mogu biti ispraćeni od strane menadžera preko programa Autodesk Productstream. On omogućuje praćenje više varijanti jednog projekta i nepogrešivo signalizira sve što nije usaglašeno za kompletnu proizvodnju ili nabavku. Za proizvođače delova koji sadrže veliki broj različitih otvora program nudi automatizaciju u izradi za proizvodnju neophodnih tabela, sa preciznim podacima o vrsti i geometrijskim pozicijama otvora. Grupisanje otvora u više posebnih tabela na crtežu, prema potrebama, postiže se jasnim i efikasnim filterima.

U slučaju da je potrebno prevođenje teksta na crtežima sa jednog jezika na drugi, program nudi Language Translation sa bibliotekom prethodno definisanih izraza. Biblioteka je urađena u otvorenom formatu, pa se može menjati i dopunjavati.

Sa drugim programima

Uz razvoj dva vrhunska programa za mašinstvo, Autodesk Inventor i AutoCAD Mechanical, obezbeđena je i njihova . Inventorkooperativnost je sposoban da uradi izvorni DWG crtež, a specifikacije materijala i komponenti (BOM) AutoCAD Mechanical-a su automatski snabdevene informacijama iz modela kreiranog u Inventor-u. To podrazumeva i neophodna upozorenja korisniku da će pri njegovim intervencijama na modelu ili na crtežu doći do sveobuhvatnih promena dokumentacije oba programa. Korišćenjem besplatnog Autodesk-ovog programa Autodesk Design Review crteži su dostupni svima kojima je to neophodno. Ovaj program obezbeđuje pregled urađene dokumentacije u digitalnom obliku, uključujući i prikaze u 3D ili prikaze rezultata FEA analize. Prema konstruktorima se mogu na najlakši mogući način postaviti povratne primedbe i sugestije od strane proizvodnje ili kupca proizvoda. Takođe, prikazuju se informacije o starim i važećim verzijama dokumenta, zbog izbegavanja mogućih grešaka u višestrukim izmenama. Saradnja sa programima izvan Autodesk familije je obezbeđena preko industrijskih standardnih formata, kao što su STEP i IGES.

Za sve korisnike koji žele da postignu još viši nivo produktivnosti u radu sa programom AutoCAD Mechanical 2009 kompanija Autodesk je obezbedila mogućnost korisničkog podešavanja ili kombinacije opcija programa sa čuvanjem informacija o promenama. SDK (Software Developer Kit) obezbeđuje sve potrebne informacije za automatizaciju individualnih opcija i podešavanja za API (Application Programming Interface).

Postojanje browser-a u programu AutoCAD Mechanical 2009 inženjerima daje mogućnost hijerarhijskog prikaza konstrukcije, sa njenim podsklopovima i komponentama, na način koji je usvojen kao pravilo za organizaciju dokumentacije u mašinstvu. Prednosti nad AutoCAD-om 2009 dolaze do punog izražaja kod konstruisanja mašina i uređaja sa pogonskim prenosnicima i kod konstrukcija kod kojih je neophodno proveriti naponska stanja komponenti pod opterećenjem. Zašto računati kritične preseke delova, kad program, uz punu vizuelizaciju, pregledno prikazuje sve što je neophodno za proveru ispravnosti konstrukcije?

Ako se računar ne koristi samo kao tabla za crtanje, opcija FEA donosi ubedljivu prednost programu AutoCAD Mechanical 2009. Test sproveden u oba programa za konstruisanje lančanog prenosa, FEA analizu, izradu specifikacija i sastavnica crteža pokazao je ko je ko u oblasti 2D konstruisanja u mašinstvu.

Za kraj pomenimo da postoje trial verzije programa AutoCAD Mechanical 2009 sa urađenim primerima. Probajte – već nakon prvih nacrtanih oblika i primene naprednih opcija za njihovo dimenzionisanje, mašinski inženjer koji ceni svoje vreme odustaće od upotrebe programa AutoCAD 2009 za izradu dokumentacije mašinskih konstrukcija i prikloniće se pravom rešenju.

Korisne adrese:

OSA Računarski Inženjering
http://www.osa.rs

SLEDEĆI TEKST U PC #148
preview
Softverske trileme
Nenad BatoćaninBIZIT plus

DigitalDay

Računari i Galaksija


YuNet

PC Press Studio

Čitaj PC Press

Excel kuhinjica

.

PC
Twitter Facebook Feed Newsletter